Главная » Электронный журнал «edu.e-history.kz» » Междисциплинарные исследования

Междисциплинарные исследования

Мақалада автор Тәуелсіз Қазақстанның сыртқы саясатын және оның негізгі бағыттарының бірі ретінде ядролық қарусыздану, бейбітшілік, саяси тұрақтылық және өзара ұғыныстылық болып табылатындығын қарастырады. Сондай-ақ Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың саяси тұрақтылықты нығайту жолындағы рөлі мен мәмлегерлік миссиясын қорытындыларын дәлелдейді. Түйін сөздер: Қазақстан, Тәуелсіздік, ядролық қарусыздану, саяси тұрақтылық, бейбітшілік, ұғыныстылық, сыртқы саясат.
В данной статье рассматривается политический процесс советской власти депортация народов, осуществленных в 1930-1950-е гг. сталинским режимом. В истории советского Казахстана, поляки считается одним из первых депортированных народов в нашу республику. Согласно с краткой преамбулы многих постановлений от Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП, депортация поляков была в запланированных целях. В годы второй мировой войны волна депортаций поляков продолжает свою историческую лепту. Начиная 10 февраля 1940 года до июня 1941 года, были депортированы польские государственные служащие аппарата местного управления, «кулаки», беженцы из Центральной и Западной Польши. Расправ органов НКВД над ними продолжалась и в Казахстане. Их судили особые совещания тройки НКВД. Так, с началом второй мировой войны, началась новая история поляков Казахстана. Они прибывали в Казахстан в стрессовом состоянии без средств существований, с клеймом «врага народа».
Аннотация. Данная статья посвящена некоторым аспектам деятельности Организации объединенных наций в сфере развития международного сотрудничества и всестороннего диалога по вопросам глобальной мобильности в контексте устойчивого развития.
Мақалада Қытайдың саяси мәдениетінің даму ерекшелігі, оның дәстүрлі негізі мен қазіргі заманғы элементерінің өзара әрекеттесуі қарастырылады. Авторларконфуцийшілдік идеялардың Қытайдың қоғамдық өмірінің түрлі салаларына ықпалын қарастыра отырып, оның саяси мәдениетіндегірөлін сараптаған.
Бұл мақалада қазақ көсемсөзінің биліктің жоғарғы эшелонында ел тәуелсіздігін нығайтуға байланысты орын алған қайшылықтарды және оларды шешу жолындағы Елбасының атқарған рөлінің қалай бейнелегендігі туралы талдаулар жасалады. Сол арқылы «Мәңгілік ел» идеясының байсалды ұғым екендігі, оның негізі тереңде жатқандығы дәлелденеді. Зерттеу негізіне нысан етіліп С.Ибраимның «Тарихи үш оқиға» атты мақаласы мен У.Қалижанның «Ел мен ер» атты кітабы алынған.
Мақалада түркия қазақ диаспрасының қазіргі кезеңдегі проблемалары қозғалады. Әсіресе этномәдениетіндегі өзгеріске ұшыраған салт-дәстүрлері, материалдық мәдениетіндегі ерекшеліктерін қарастырамыз. Өз территориясынан бөлек кеткен отандастарымыздың тілді сақтап қалудағы істері мен бөгде ортадағы өзара үрдістердің этникалық мәдениетке тигізген ықпалы талдау жасалды. Этнографиялық зерттеу экспедициясы бойынша жасалынған жұмыста қазақ диаспорасының бірегейлік жақтары мен сандық ерекшеліктері және қазіргі кезеңдегі тіл мәселесі қозғалады.
Мақалада қорық-музейдің қорында сақталған әшекей бұйымдардың табылу тарихы, жасалу техникасы мен тіршілік қамындағы ерекшеліктері баяндалған. Сондай-ақ дәстүрлі қазақи ортадағы әшекей бұйымдардың әлеуметтік маңыздылығы мен ерекшіліктері, оларға қатысты наным-сенімдер де қарастырылған.