Басты бет » Редакция » ТАЙМАҒАМБЕТОВ ЖӘКЕН ҚОЖАХМЕТҰЛЫ

ТАЙМАҒАМБЕТОВ ЖӘКЕН ҚОЖАХМЕТҰЛЫ

Ел: Қазақстан

Туғанкүні, айы, жылы: 14.12.1953 ж.

Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензиялары:

Әл-ФарабиатындағыҚазақұлттықуниверситеті (1979).

КСРОҒАСібірбөлімшесіТарих, филологияжәнефилософияинститутыныңаспирантурасы (1983, Новосибирскқаласы).

КСРОҒАСібірбөлімшесіТарих, филологияжәнефилософияинститутыныңдокторантурасы (1993).

Ш.Ш. Уәлихановатындағысыйлықтыңлауреаты (2001).

Қазақстанжәнеодандатысжерлердегіалғашқықауымдыққұрылысархеологиясысаласыныңмаманы.

Ғылымиатағы, дәрежесі, қызметі:

Тарихғылымдарыныңдокторы (1995), докторлықдиссертациясыныңтақырыбы: «Қазақстанпалеолиті. Бастымәселелері» (1993).

Профессор (1996).

ҚРҰҒАкорреспондентмүшесі (2013), ҚРЖаратылыстануғылымдарыакадемиясыныңакадемигі (1997), ҚРЖоғарымектебіҒАкорреспондентмүшесі (2003).

ҚРҰлттықгеографиялыққоғамыныңвице-президенті.

«Геоархеология» халықаралық ғылыми-зерттеу лабораториясының директоры.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Қазақстанның ежелгі тас дәуірі» мұражайының директоры.

Тілдерді меңгеруі: қазақ, орыс

Кітаптары:

1. Археологические памятники взоне затопления Шульбинской ГЭС. –Памятники каменного века. Гл.1. –Алма-Ата, 1987. –С. 9–23.

2. Палеолитическая стоянка им.Ч. Ч. Валиханова. –Алма-Ата: Наука, 1990. –128 с.

3. Археология Казахстана. –Алматы: РИК,1993. –362 с. (Всоавт.:К. М. Байпаков, Т. Жумаганбетов).

4. История Казахстана сдревнейших времен донаших дней. –Алматы: 1993. 461 с. (колл. авторов)

5. Палеолит Северного Прибалхашья (Семизбугу– пункт 2.Ранний-позднийпалеолит). –Новосибирск, 1993. 114 с. (Всоавт.:А. П. Деревянко,Б. Ж. Аубекеров,В. Т. Петрин,О. А. Артюхова,В. Н. Зенин, В. Г. Петров).

6. История Казахстана (сдревнейших времен до наших дней). В 4-х томах. –Т.1. –Алматы: Атамұра, 1996. –540 с. (колл. авторов).

7. Археологические комплексы пещеры Караунгур. –Туркестан: Мирас, 1998. –186 с. (Всоавт.: Т. Турлыгул, Б. Абдырбек).

8. Ашельские комплексы Мугоджарских. –Новосибирск, 2001. –136 с. (Всоавт.:А. П. Деревянко,В. Т. Петринидр).

9. Иллюстрированная история Казахстана сдревнейших времен донаших дней. –Т. 1. –Алматы: РОНД, 2001. –240 с. (коллектив авторов).

10. Комплексы палеолитической стоянки Шульбинка изВерхнего Прииртышья (нарус., каз., франц., яз.). –Алматы: КазНУ им.аль-Фараби, 2000. –165 с. (Всоавт.:В. Т. Петрин).

11. Палеолитические комплексы Семибугу, пункт 4 (Северное Прибалхашье). –Новосибирск, 2001. –119 с. (В соавт.: О. А. Артюхова,А. П. Деревянко,В. Т. Петрин).

12 Палеолит Арало-Каспийского региона. - Алматы, 2012. - 253с. (в соавт. с Мамировым Т.Б.)

13 Словарь терминов. Алматы 2016. – 495 С. (в соавт. с Мартынюк О.И., Мынбай Д.К.)

14 Искусство палеолита Евразии. Алматы 2016. – 231С. (в соавт. с Сойкиной Н.Ю.)