Басты бет » Редакциялық кеңес » КӨКЕБАЕВА ГҮЛЖАУҺАР КАКЕНҚЫЗЫ

КӨКЕБАЕВА ГҮЛЖАУҺАР КАКЕНҚЫЗЫ

Ел: Қазақстан

Лауазымы:

Тарихғылымдарыныңдокторы, профессор, Ш.Ш. Уәлихановатындағы тарихжәнеэтнологияинститутыныңДүниежүзіліктарихбөлімініңмеңгерушісі.

Туғанкүні: 1953 ж.

Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензиялары:

1982-1985 жылдарыМәскеудегіКСРОҒылымакадемиясыныңжалпытарихинститутыныңкүндізгіаспирантурасындаоқыды, ондаМәскеугерманистермектебіндекәсібибілімалды. 1986 жылыМәскеуде «жалпытарих»мамандығыбойыншакандидаттықдиссертацияқорғады.

Ғылымиатақтары, дәрежелері, қызметі:

Тарихғылымдарыныңдокторы (2007). Диссертациятақырыбы – «әскеритұтқындармәселесібойыншаГерманияменКСРО-ныңресмисаясаты (1918-1955 жж.)».

Зерттеуқызығушылықтарысаласы.

Батыселдерініңжаңатарихы.

Тілдердібілуі:

Қазақ, орыс, неміс.

Кітаптар:

230 ғылымижарияланымның, 5 монографияның, 30-ғажуықоқулықтыңавторы, 50-гежуықғылымижұмысышетелдікбасылымдардажарияланған.

1. Кокебаева, Г. К. Новейшая история стран Европы и Америки (1945-2014 гг.) [Текст] : хрестоматия / Гульжаухар Какеновна Кокебаева ; [ред. Г. К. Билялова] ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. – 197.

2. Көкебаева, Г. К. Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы [Мәтін] : (семинар сабақтары бойынша әдістемелік кеңестер) ; оқу-әдістемелік құрал / Гүлжауһар Кәкенқызы Көкебаева ; [ред. К. Мухадиева] ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. – 211.