Пәнаралық зерттеулер

Қ.Д. Раисов¹ID, Қ.Қ. Жылқышыбаева¹*ID

¹Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Қазақстан, Алматы 
*Автор-корреспондент 
E-mail: kazbek_ raysov@mail.ru (Раисов), karluwa1970@gmail.com (Жылқышыбаева) 
Аңдатпа. Мақалада бүкіл әлемдік өркениетте ерекше өзіндік орны бар әл-Фарабидің антропологиялық және гуманистік дүниетанымының мәнін, маңызын, ерекшелігін және оның қазақ философиясындағы толық адам ілімінің дамуына ықпалын анықтаудың ең маңызды мәселелері қарастырылады. Әсіресе, философия ғылымының өткені мен бүгіні арасындағы философиялық көзқарастардың сабақтастығын қалпына келтіруге ерекше мән беріледі. әл-Фараби ілімінің мұсылмандық философия мен қазақ философиясы арасындағы үйлесімдікті іске асыратын дара жол екендігі, рухани кемелденуіміздің қайнар көзі болғандығы және ұлттық тарихи санамызды дамытудың негізгі тетігі екендігі сипатталады. Мақалада әл-Фарабидің «Бақытқа жету жолында», «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары», Жүсіп Баласағұнның «Құтадғу білік», Ахмет Яссауидің «Диуани хикмет», Асан қайғының «Жерұйығы», Абайдың шығармалары мен өлеңдері қолданылады. Олардың көзқарастары мен дүниетанымдары арасындағы тарихи сабақтастық пен рухани үндестік пайымдалып, қорытынды тұжырымдар жасалады.
Түйін сөздер: Қазақ философиясы, мұсылмандық философия, әл-Фарабидің дүниетанымы, рухани құндылықтар, тарихи сабақтастық, үндестік, толық адам ілімі, антропологиялық және гуманистік көзқарастар.
С.Р. Сарманова¹*ID
¹Сибирский филиал Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева, Россия, Омск 
*Корреспондирующий автор 
E-mail: kurmanova-slu@mail.ru (Сарманова) 
Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения культурного наследия и исторической памяти в пространстве Марксовского краеведческого музея. Автором рассматриваются различные трактовки культурного наследия и исторической памяти. В статье на примере немецкой экспозиции музея раскрывается содержание процесса сохранения и трансляции культурного наследия. В качестве методологического инструментария исследования выступает концепция «мест памяти» французского историка Пьера Нора, объясняющая влияние памятных мест на историческую память народа и сохранение его этнической идентичности. Автором сделан вывод о том, что понятия «культурное наследие» и «историческая память» характеризуются многозначностью и требуют комплексного подхода к изучению, а музейная экспозиция как форма репрезентации истории отражает традиционную культуру поволжских немцев во всем многообразии ее проявлений.
Ключевые слова: культурное наследие, историческая память, Марксовский краеведческий музей, немецкая экспозиция, «места памяти», традиционная культура.