Пәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар

Әдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықӘдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықПәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар
Ә.Қ. Шашаев¹, Н.Н. Құрманалина², А.Н. Қоңқабаева³*. ¹Т.ғ.к., ²PhD, ³Магистр, *Автор-корреспондент.

ҒТАМР 03.20.00 DOI 10.51943/2710_3994_2021_3_1 Н. СӘБИТОВТЫҢ ҚОҒАМДЫҚ-ҒЫЛЫМИ МҰРАСЫ МЕН ӨМІРІНІҢ БАСТАПҚЫ КЕЗЕҢІ
"e-history.kz" электронды журналы № 3(27), 2021
Кіріспе: Тарихымыздағы іргелі мәселелермен қатар халқымыздың мұрасын, ұлттық мәдениетін, ғылымды өздерінің қара басының қамынан жоғары қойған ірілі-ұсақты тұлғаларымыздың тұтастай бір ұрпағының қызметін өмір сүрген кезеңімен байланыстыра зерттеу аса өзекті мәселе…
25 0


Ж.Ж. Жеңіс¹*. ¹Т.ғ.к., ЖҒҚ. Ш.Ш.Уәлиханов ат. ТжЭИ. Қазақстан, Алматы қ. *Автор-корреспондент. Е-mail: zhozhengis@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-7556-6939

ҒТАМР 03.00.20 DOI 10.51943/2710_3994_2021_3_1 МОҢҒОЛ ИМПЕРИЯСЫНЫҢ ҚҰРЫЛУ КЕЗЕҢІНДЕГІ ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ АХУАЛ
"e-history.kz" электронды журналы № 3(27), 2021
Кіріспе. Көшпендiлердiң жаңа империясының жетекшiсi өз мемлекетiнiң қандай да бiр идеологиялық тұғырсыз дамуы мүмкiн еместiгiн түсiндi. Әсiресе, ол ортақ идеологияның империяның халқының бiрiгуiнiң, әскердiң ұйымшылдығы мен берiктiгiнiң, мемлекеттiң iргесiнiң мық…
22 0


К.Н. Балтабаева¹*. ¹К.и.н. КазНУ им. аль-Фараби. Казахстан, г. Алматы. *Автор-корреспондент. Е-mail: Kulgazira_777@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-6641-5802

МРНТИ 03.20.00 DOI 10.51943/2710_3994_2021_3_1 ПИДАХМЕТ БОБКИН И ЕГО ПОТОМКИ
"e-history.kz" электронды журналы № 3(27), 2021
Введение. 20 лет тому назад, в 2001 году, известный педагог Казахстана Халима Адамовна Бекмухамедова с горечью писала о своем дедушке (нағашы атасы) по материнской линии: «Неизвестно, на какой срок осужден был П. Бобкин, но на наш запрос в НКВД Узбекистана сообщи…
17 0