Пәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар

Әдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықӘдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықПәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар
С.М. Борбасов¹*. ¹Саяси.ғ.д., профессор. Ш. Уәлиханов ат. ТжЭИ. Алматы қ. *Автор-корреспондент. Е-mail: Borbasov54@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3105-3696

ҒТАМР 03.20.00 DOI 10.51943/2710_3994_2021_4_1 «САРЫАРҚА» ГАЗЕТІ ҚАЗАҚ ҚАУЫМЫН ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ЕЛ БОЛУ ЖОЛЫНДАҒЫ КҮРЕСКЕ БАСТАУШЫ
"e-history.kz" электронды журналы № 4(28), 2021
Кіріспе. Бірінші дүниежүзілік соғыстың қиыншылықтары, елдегі әлеуметтік-ұлттық қайшылықтардың шиеленісуі 1917 жылға қарай Ресейде революциялық ахуалдың қалыптасуына әкелді. Ақпан айында буржуазиялық-демократиялық күштер жеңіске жетіп Ресейде Уақытша үкімет құрылд…
13 0


С.Р. Сарманова¹*. ¹К.и.н., СНС. Сибирский филиал Российского НИИ КиПН им. Д.С. Лихачева. Россия, г. Омск. *Автор-корреспондент. https://orcid.org/ 0000-0002-9604-589X

МРНТИ 03.61.91 DOI 10.51943/2710_3994_2021_4_1 ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В МУЗЕЯХ РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОГО ПРИГРАН
"e-history.kz" электронды журналы № 4(28), 2021
Введение. Изучение культурного наследия и исторической памяти является одним из приоритетных направлений современных гуманитарных исследований. Осмысление этих феноменов как важного фактора устойчивого развития и функционирования общества приобретает огромную зна…
25 0


M.M. Kozybayeva¹*. ¹PhD, Scientific Secretary of Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology. Kazakhstan, Almaty. *Corresponding author. E-mail: koz.mahabbat_85@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7223-2439

IRSTI 03.20.00 DOI 10.51943/2710_3994_2021_4_1 URBAN FAMILY IN THE CONTEXT OF STUDYING THE EVERYDAY LIFE OF NORTH KAZAKHSTAN CITIES IN 1920-1930s
"e-history.kz" электронды журналы № 4(28), 2021
Introduction. Social history allows understanding specifics of everyday life of ordinary people in the period of totalitarian state when state represented by Communist Party and the Party authorities had thorough impact on society. Study of history of everyday li…
24 0