Нуртазаева, А. «ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ТƏРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», вып. 1, март 2017 г., сс. 175-8, https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/783.