Серікқызы, А. «ХІХ-ХХ ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ ЖƏНЕ МƏДЕНИАҒАРТУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», вып. 2, июнь 2017 г., сс. 247-52, https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/727.