Бейсегулова, А. «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАРАШАЙ ЖƏНЕ БАЛҚАР ЭТНОСЫНЫҢ САНЫ МЕН ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ОРНАЛАСУЫ». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», вып. 2, июнь 2017 г., сс. 16-24, https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/696.