Қасабекова, Е. «ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ДІНДАРЛЫҚ ДƏСТҮРЛЕРІНЕ ШОЛУ». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», т. 6, вып. 2, июнь 2019 г., сс. 121-8, https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/301.