Мухитов, Қ. (2020). ҚАЗАҚ КҮРЕСІ: ӨТКЕНІ, БҮГІНІ ЖƏНЕ БОЛАШАҒЫ. Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», (1), 307–317. извлечено от https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/465