(1)
Еркенова Ə.Қ. ҚАЗАҚСТАНДА МҰРАҒАТ ІСІН БАСҚАРУ. edu.e-history.kz 2017, 81-86.