(1)
Т.Н. Мухажанова; Г.Е. Сабденова; Д.С. Байгунаков. МАЖАР ЭТНОМӘДЕНИЕТІНДЕГІ ТҮРКІЛІК КОНТЕКСТ. edu.e-history.kz 2022, 9, 19-32.