(1)
Shashayeva, M.; M. Kozybayeva, M. K. THE PROBLEM OF "WOMEN’S EQUALITY" IN THE KAZAKH PRESS IN THE XIX-XX CENTURIES. edu.e-history.kz 2022, 9, 160-170.