[1]
Мухитов, Қ. 2020. ҚАЗАҚ КҮРЕСІ: ӨТКЕНІ, БҮГІНІ ЖƏНЕ БОЛАШАҒЫ. Электронный научный журнал «edu.e-history.kz». 1 (мар. 2020), 307–317.