Home » Electronic magazine "edu.e-history.kz"

Electronic magazine "edu.e-history.kz" № 2(10), 2017

Мақалада Жалағаш ауданына 1960 жылдары қоныс аударған отбасылардың жағдайы баяндалады. Автор бұл мәселені ашу үшін Қызылорда облыстық мемлекеттік мұрағат құжаттарын қолданған. Қоныс аударған отбасыларға мемлекет тарапынан көрсетілген көмек, балаларының мектепке орналасу, тұрғындардың жұмыспен қамтамасыз етілу мәселесі көрсетілген. Жалағаш ауданына көшіп келгендерді қабылдау, аудан көлемінде орналастыру шараларының нәтижесі айқындалған.
Мақалада ақын-жыраулар шығармашылығындағы XVIII ғ.-XIX ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстанның ортазиялық елдермен қарым-қатынастары қарастырылған. Жанқожа батыр көтерілісіне арналған тарихи жырлардан кейбір мәліметтер келтірілген. Мақала авторы берілген мағлұматтардың ерекшеліктері олардың біртұтас емес, үзінділер түрінде кездесетінідігін айтып кетеді.
В рассматриваемый период (1980 г.) на международной арене, в том числе на Юге Африки, произошли серьезные изменения: крах режима апартеида в ЮАР, реструктуризация САДК (Сообщество развития Юга Африки); на Африканском континенте была создана новая региональная международная организация Африканский Союз (АС), которая инициировала новую программу развития Африки – НЕПАД (Новое партнерство для развития Африки); в связи с распадом СССР произошли принципиальные изменения в мире; мировое сообщество столкнулось с необходимостью общей борьбы с международным терроризмом; процесс глобализации привел к качественным изменениям в мировой экономике; особую важность приобрели вопросы устойчивого развития. В этом контексте анализ внешней политики ЮАР как регионального лидера в условиях определяющих исторических перемен девяностых годов прошлого века и начала нынешнего имеет несомненный интерес для историков и международников. Ключевые слова: Южно-Африканская Республика, глобализация, апартеид, внешняя политика, международные отношения.
Мақалада Орталық Азия аймағы елдерінің Арал теңізі бассейні трансшекаралық су ресурстарын басқару, қорғау және дамытудың ұйымдастыру құрылымын нығайту және тиімді пайдалану мәселелері қарастырылады. Түйін сөздер: су мәселесі, трансшекаралық сулар, су қоры, суды пайдалану, су ынтымақтастығы, су ресурстарын басқару, Халықаралық Аралды құтқару қоры.
Орталық Азия аймағындағы мәдени байланыстардың қазіргі кезеңдегі даму барысы. Орталық Азияның тарихы мен мәдениетін, халықаралық ынтымақтастықты дамыту және мәдени мұраны қорғау саласындағы бірлескен жұмыстар сараланады. Түйін сөздер: мәдени құндылықтар, мәдениеттер диалогы, мәдениетаралық байланыстар, мәдени мұра, тарихи-мәдени ынтымақтастық, қазақстандық модель.
В статье дается суммарная характеристика изображений, выполненных в традициях скифо-сибирского звериного стиля, происходящих из Сарыарки. Зооморфные образы являются признаком элитных погребений. Информация, заложенная в анималистических изображениях, представляет собой своеобразный код, в котором отразились некоторые аспекты мировоззрения древнего населения Великой Степи.
Previous 1 ... 3 4