Interdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend

Methodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanMethodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanInterdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend
К.Ж. Нурбай¹. ¹Д.и.н., профессор. КАТУ имени С. Сейфуллина. Казахстан, г. Нур-Султан.

МРНТИ 03.20.00 DOI 10.51943/2710_3994_2021_2_1 ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ В НАЧАЛЕ XX в.: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Electronic magazine "e-history.kz" № 2(26), 2021
Введение. Выбор темы статьи обусловлен, во-первых, самой темой научного проектаи именно историографией проблемы. Во-вторых, история государственно-конфессиональных отношений на стыке двух разных эпох и сравнения особенностей этих отношений недостаточно изу…
55 0


М.Қ. Кәрімов¹, М.С. Ибраемова², А.Ф. Даутова³, Б. Құдайбергенұлы⁴. ¹Т.ғ.к., профессор, ²т.ғ.к., доцент, ³т.ғ.к.,⁴т.ғ.к.

ҒТАМР 03.20.00 DOI 10.51943/2710_3994_2021_2_1 ДӘСТҮРЛІ ҚАЗАҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ НАРЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫНА БЕЙІМДЕЛУІ (ХІХ ғ. – ХХ ғ. басы)
Electronic magazine "e-history.kz" № 2(26), 2021
Кіріспе. Дәстүрлі қазақ шаруашылығы – көшпелі мал шаруашылығы. Сондықтан алдымен көшпелі мал шаруашылығының ерекшеліктеріне, оның табиғи ортамен байланысына тоқталып өткен дұрыс. Мемлекеттің де, қоғамның да тіршілік негізі оның экономикасына, яғни шаруашылығына б…
94 0


С.К. Рүстемов¹, Р.Е. Оразов². ¹Т.ғ.к., доцент. ²Гуманитарлық ғылымдар магистрі. Ш.Ш. Уәлиханов ат. ТжЭИ. Қазақстан, Алматы қ.

ҒТАМР 03.20.00 DOI 10.51943/2710_3994_2021_2_1 ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ МҰСЫЛМАНДЫҚ ЛИБЕРАЛИЗМ ЖӘНЕ АЛАШ ҚОЗҒАЛЫСЫ
Electronic magazine "e-history.kz" № 2(26), 2021
Кіріспе. ХХ ғасыр басында Ресей империясында мұсылмандық либерализм ерекше қоғамдық құбылыс ретінде танылды. Бұл құбылысқа негізінен Ресей империясындағы түркі тілдес мұсылман халықтарының өкілдері атсалысып, қоғамның демократиялық даму жолына түсуіне тер төкті.…
67 0