Interdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend

Methodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanMethodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanInterdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend
Zakarya Rakhmetolla¹. ¹PhD student. Junior researcher, Institute of History and ethnology named after Ch.Ch. Valikhanov.

IRSTI 03.09.55 ACTIVITIES OF THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR ASSISTANCE TO FIGHTERS OF THE REVOLUTION IN RELATION TO EUROPEAN EMIGRANTS
Electronic magazine "e-history.kz" № 1(25), 2021
Introduction. The International Organization for Assistance to Fighters of the Revolution IOAFR (in Russian МОПР – IOAFR, in abroad it was called Red Aid ) was established at the IV Congress of the Communist International in 1922 as a Comintern structure to provi…
204 0


М.А. Жолсейтова¹. ¹Т.ғ.к., доцент. Қ.А. Ясауи ат. Халықаралық қазақ-түрік университеті. Қазақстан, Түркістан қ.

ҒТАМР 03.20.00 «ТӘРЖІМАН» ГАЗЕТІ: ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ РУХАНИ ДҮНИЕСІНДЕГІ ОРНЫ МЕН РӨЛІ
Electronic magazine "e-history.kz" № 1(25), 2021
Кіріспе. И. Гаспыралының басшылығымен 1883 жылдан бастап Бақшысарай қаласында жарық көрген «Тәржіман» газеті түркі халықтарының мұң-мұқтажын көтеріп, олардың азаттық жолындағы күресінде елеулі рөл атқарған басылым. Түркі тілдес мұсылман халықтарының арас…
305 0


Т.Я. Сәтбай¹, С.Т. Тайман², Л.И. Калжанова³. ¹Т.ғ.д., қауымд. профессор. ²Т.ғ.к. ³Магистрант. Қорқыт ата ат. Қызылорда университеті.

ҒТАМР 03.20 + 13.81.29 ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ М. ШОҚАЙ ИДЕЯЛАРЫ ЖАҢҒЫРУЫНЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ
Electronic magazine "e-history.kz" № 1(25), 2021
Кіріспе. ХХ ғасырдың басында түркістан халықтарының арасында сан жағынан аз да болса еуропалық тұрпатта білім алған ұлттық зиялылардың қатары өсе түсті. Солардың ішінде сан жағынан көбі және едәуір қабатты құрағаны қазақ зиялылары болды. Олар Ресей империясының қ…
313 0