Главная » Материалы

Материалы

S. P. Kulsariyeva, PhD Associate Professor of the Department of Archeology, Ethnology and Museology at Kazakh National University named after al-Farabi Boranbayeva Zh.A. Bachelor of Arts in Archeology and Ethnology
94(574).084+39 POST-SOVIET IDENTITY IN KAZAKHSTAN

The article provides a brief overview of issues in the ethnic identity study and its methods in domestic science, as well as the results of a pilot study of the post-Soviet identity in Kazakhstan. The pilot study was conducted in the form of an online survey in February-March 2017. The trajectory of the study was aimed at marking the signs of ethical identity between two groups “shala Kazakh” and “nagyz Kazakh” after a period of prolonged interaction with other ethnic groups of the Soviet Union. Here, there was an imbalance in the behavior of ethnic Kazakhs, which varies between hyperidentity and ethnic nihilism. This state of ethnic identity fully explains the fact of the division of Kazakhs into two groups of “shala” and “nazyz” with inherent characteristics for each group.

Қилыбаева П.Қ. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, т.ғ.к.
ӘОЖ. 292.53 (005.56) Орталық Азиядағы қазіргі мәдениетаралық байланыстардың дамуы

Орталық Азия аймағындағы мәдени байланыстардың қазіргі кезеңдегі даму барысы. Орталық Азияның тарихы мен мәдениетін, халықаралық ынтымақтастықты дамыту және мәдени мұраны қорғау саласындағы бірлескен жұмыстар сараланады. Түйін сөздер: мәдени құндылықтар, мәдениеттер диалогы, мәдениетаралық байланыстар, мәдени мұра, тарихи-мәдени ынтымақтастық, қазақстандық модель.

Қилыбаева П.Қ., Нұрсұлтанова Л.Н. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
ӘОЖ 338.484.(574). Орталық Азия аймағындағы су мәселесі: саяси-экономикалық аспектілері

Мақалада Орталық Азия аймағы елдерінің Арал теңізі бассейні трансшекаралық су ресурстарын басқару, қорғау және дамытудың ұйымдастыру құрылымын нығайту және тиімді пайдалану мәселелері қарастырылады. Түйін сөздер: су мәселесі, трансшекаралық сулар, су қоры, суды пайдалану, су ынтымақтастығы, су ресурстарын басқару, Халықаралық Аралды құтқару қоры.

Айсұлу Хайрулдаева, әлеуметтік ғылымдар магистрі ҚР БҒМ ҒК Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының PhD докторанты
XIX ғасырдың бірінші жартысындағы қазақтардың Хиуа және Қоқан хандықтарымен қарым-қатынастары туралы жыраулар шығармашылығында

Мақалада ақын-жыраулар шығармашылығындағы XVIII ғ.-XIX ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстанның ортазиялық елдермен қарым-қатынастары қарастырылған. Жанқожа батыр көтерілісіне арналған тарихи жырлардан кейбір мәліметтер келтірілген. Мақала авторы берілген мағлұматтардың ерекшеліктері олардың біртұтас емес, үзінділер түрінде кездесетінідігін айтып кетеді.

Исламбекқызы Жазира - Абай атындағы ҚазҰПУ, «6М011400-тарих» мамандығының 2 курс магистранты, zh1305@mail.ru
Қызылорда облысы Жалағаш ауданына 1960-шы жылдары қоныс аударған отбасылар

Мақалада Жалағаш ауданына 1960 жылдары қоныс аударған отбасылардың жағдайы баяндалады. Автор бұл мәселені ашу үшін Қызылорда облыстық мемлекеттік мұрағат құжаттарын қолданған. Қоныс аударған отбасыларға мемлекет тарапынан көрсетілген көмек, балаларының мектепке орналасу, тұрғындардың жұмыспен қамтамасыз етілу мәселесі көрсетілген. Жалағаш ауданына көшіп келгендерді қабылдау, аудан көлемінде орналастыру шараларының нәтижесі айқындалған.