Главная » Электронный журнал «edu.e-history.kz» » Исследования молодых ученых

Исследования молодых ученых

Бұл мақалада Қазақ хандығының құрылуы мәселелері мен нақты тарихи оқиғалар қарастырылады. Т.И. Сұлтановтың «Поднятые на белой кошме. Потомки Чингиз хана» және Кляшторный Сұлтановтың бірігіп жазған «Летопись трех тысячилетий» атты ғылыми монографияларына тарихнамалық және деректанулық жүйелі салыстырмалы талдау жасалынады. ХV ғасырда Жошы ұлысы мен Шағатай ұлысы территориясындағы Шыңғыс хан ұрпақтарының арасындағы билікке талас барысында орын алған саяси мәселелерге арналады. Автор аталған еңбектерді талдау барысында Қазақ хандығының құрылуына байланысты басқа да зерттеушілердің көзқарастарын қарастырып, Қазақ хандығының құрылуындағы саяси алғышарттарымен, мерзімін нақты анықтауға тырысады.
Мақалада Қытай елінің ұлы реформаторы Дэн Сяопиннің саяси қызметінің қалыптасу жолындағы кедергілер мен оңтайлы тұстарына талдау жасалған. Сондай-ақ, 1978 жылдан бастау алған Дэн Сяопин жүргізген реформалардың негізі мен қағидалары қарастырылған. Социалистік модернизацияға өту жайлы шешім ҚКП ОК 11-ші отырысының ІІІ пленумында қабылданған болатын. Реформа экономиканың ең осал саласы – ауылшаруашылығынан басталды. Содан қала секторына тарады. Мемлекеттік негізі – социализм, бірақ социализм Қытайда ұлттық ерекшелікке негізделіп құрылды.
В статье семантика цвета рассматривается с точки зрения ее роли и места в истории и культуре японского народа и делается заключение, что основные цвета (белый-красный-черный) выступают как архетип человека а также являются символами, представляющие этнические коды. Способность воспринимать цвет – одно из важнейших свойств человека, помогающее пониманию окружающего мира. Восприятие цвета в культуре субъективно, таким образом, цвет может обладать тем или иным выраженным коммуникативным свойством, входить в ритуальную символику, быть знаком культуры, времени. Символика данных цветов исследуется в контексте японской культуры, опираясь на исследования английского этнографа В. Тэрнера и его цветовую классификацию в ритуале Ндембу. На основании семантики цвета, сделана попытка локализации Ак и Кок Орды. Ключевые слова: традиционная японская культура, архетип, семантика цвета, цветовая триада, Синто, сакральность, Ндембу, Ак Орда, Кок Орда.
В статье проводится обзор творчества современных художников Азербайджана, в чьем творчестве широко используется гротеск как художественный метод. Современные азербайджанские художники обращаются к гротеску для усиления и обогащения идейного и символического содержания созданных образов. Гротеск образуется Азербайджанскими художниками методом художественного утрирования, монтажа, деформации реальных объектов и фантастического соединения различных визуальных образов.
Мақала ҚР БҒМ № АР05132796 жобасы аясында жазылған. Мақалада XVIII ғ.-XIX ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстанның Хиуа хандығымен қарым-қатынастарының тәуелсіздік кезеңіндегі зерттелу тарихнамасы қарастырылған. Қазақ-хиуа байланыстарына қатысты зерттеу еңбектеріне шолу жасалған.
Мақалада автор Қазақстандағы саяси жүйелердің қалыптасуы мен дамуына салыстырмалы және жүйелі талдау жасап, зерттелу деңгейін, зерттеушілердің пікірлерін көрсетеді. Кеңестік саяси жүйенің ыдырауы мен жаңа тәуелсіз республикалардың дербес саяси жүйелердің қалыптасуы мен дамуына, олардың басты ерекшеліктеріне тоқталып, өзекті мәселелеріне тарихнамалық талдау жасалынды. Саяси жүйелердің модельдеріне, саяси жүйеге ішкі және сыртқы ортаның әсер ету ықпалы талданады. Саяси жүйедегі президенттік институт, парламенттің қызметі де назардан тыс қалмаған. Әсіресе, саяси жүйе мен саяси партиялардың қызметі де қарастырылды. Кілт сөздер: саясат, саяси жүйе, талдау, құрылым, тарихнама.
В статье описывается состояние земельного вопроса в Семиреченской области во второй половине XIX века. Дается характеристика земельной политики царской администрации в отношении местных казахов и казачьих войск. Объясняются причины тех или иных реформ царского правительства, связанных, в первую очередь, с закреплением своей власти в регионе и за его пределами. Делается попытка проанализировать состояние казачьего хозяйства и его эффективности.
Бұл мақалада Риддер моноқаласының пайда болу тарихы мен халқының әлеуметтік-экономикалық мәселелері қарастырылған. Халықтың демографиялық хал ахуалы, табиғи өсімі мен табиғи азаюының сандық көрсеткіштері қарастырылған. Риддердегі экономикалық өрлеудің кәсіпорындарға байланысты дамып, сол арқылы халықтың тұрмыстық жағдайы сипатталады. Сонымен қатар, өңір экономикасының полиметалл кен орындарын және кенді өңдеуді, гидроэнергетика салаларын, шағын бизнесті дамытуға бағытталғандығы туралы мәліметтер келтірілген.
Бұл мақалада авторлар Еуропалық Одақ пен Қытай Халық Республикасы арасындағы 1998 жылдан бастау алған стратегиялық серіктестік мәселелерін қарастырады. Осы өткен уақыт аралығындағы бұл қатынастардың жүру барысы, түйінді мәселелері мен негізгі басымдылық бағыттары талқыланады.
Бұл мақалада қытай дәстүрлі философиясы мен мәдени құндылықтарының, қытай экономикасының дамуындағы нақты орынын анықтадық. Қытайдың дәстүрлі мәдени құндылықтарының экономиканың дамуын шектеуі және дамуға оң әсері баяндалады. Сонымен қатар, жаһандану үрдісі әлемнің әртүрлі елдерінің іскерлік және тұтынушылық мәдениетіне ықпал жасайтынындығын талданды.