Междисциплинарные исследования

Публикации на стыке нескольких научных дисциплин. Междисциплинарность является современной тенденцией научных исследований

Методологические труды

Публикации по историографии, источниковедению и методологии исторического знания

Макро- и Микроистория

Макроистория – В процессе глобализации, как составная часть Всемирной истории, Отечественная история рассматривает проблемы в мировом масштабе. Микроистория – История человека, его повседневность, быт, ареал обитания и его собственное миропонимание в контексте исторического сознания

История Отечества. Новые методы исследования

Научные изыскания по национальной истории, инновационные подходы при изучении актуальных проблем в истории КазахстанаМетодологические труды

Публикации по историографии, источниковедению и методологии исторического знания

Макро- и Микроистория

Макроистория – В процессе глобализации, как составная часть Всемирной истории, Отечественная история рассматривает проблемы в мировом масштабе. Микроистория – История человека, его повседневность, быт, ареал обитания и его собственное миропонимание в контексте исторического сознания

История Отечества. Новые методы исследования

Научные изыскания по национальной истории, инновационные подходы при изучении актуальных проблем в истории КазахстанаМеждисциплинарные исследования

Публикации на стыке нескольких научных дисциплин. Междисциплинарность является современной тенденцией научных исследований
А.Б. БАЙГАПАНОВА, Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің 3 курс докторантты. E-mail: aigul_bol@mail.ru. А.С. АДИЛЬБАЕВА, Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті, т.ғ.д., Семей қ. Қазақстан

УДК 94 (574) МРНТИ: 07.00.03 СЕМЕЙ ӨҢІРІ АУЫЛ ЕҢБЕКШІЛЕРІНІҢ МАЙДАНДЫ ӨНІМ СҰРАНЫСЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУІ
Электронный журнал «e-history.kz» № 4(20)2019
Кіріспе. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың өзінің тәуелсіздік алғаннан бергі жиырма жылдан астам уақыт ішінде Қазақстан Республикасының мемлекеттілігін нығайту барысында жүргізген мағызды іс-шараларының бірі - Отандық тарих ғылымының дамуын жаңа арнаға түсіріп, олардың қыз…
19 0


M.Ch. KALYBEKOVA, Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology SC MES RK, Candidate of Historical Sciences Almaty, Republic of Kazakhstan

УДК 94(574) «1930/40» :325.1 FORCED RESETTLEMENT OF PEOPLES TO KAZAKHSTAN AS A FORM OF REPRESSIVE POLICY OF THE USSR (1937-1945)
Электронный журнал «e-history.kz» № 4(20)2019
Introduction. Now the little-studied aspect of historiographic science is totalitarianism as a special socio-political phenomenon that played an ominous role in the fate of people of the Soviet era, including deported peoples to the re…
29 0


Қ. МҰХИТОВ, т.ғ.к., Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетінің доценті. Атырау қ. Қазақстан Республикасы. E-mail: Ocean_5@mail.ru

ӘОЖ 94 (574) ГУРЬЕВ-ҚАНДЫАҒАШ ТЕМІР ЖОЛЫНЫҢ САЛЫНУ ТАРИХЫ
Электронный журнал «e-history.kz» № 4(20)2019
Кіріспе. Бұл мақалада 30-шы жылдардың соңында салынған Гурьев-Қандыағаш темір жолының тарихы айтылады. Ембі ауданынан өндірілген мұнай Каспий теңізі арқылы Еділ өзенінің солтүстік жағасында орналасқан зауыттарға тасмалданатын еді. Бұл тасымал жолы тиімсіз болды. Осыған…
19 0