Междисциплинарные исследования

Публикации на стыке нескольких научных дисциплин. Междисциплинарность является современной тенденцией научных исследований

Методологические труды

Публикации по историографии, источниковедению и методологии исторического знания

Макро- и Микроистория

Макроистория – В процессе глобализации, как составная часть Всемирной истории, Отечественная история рассматривает проблемы в мировом масштабе. Микроистория – История человека, его повседневность, быт, ареал обитания и его собственное миропонимание в контексте исторического сознания

История Отечества. Новые методы исследования

Научные изыскания по национальной истории, инновационные подходы при изучении актуальных проблем в истории КазахстанаМетодологические труды

Публикации по историографии, источниковедению и методологии исторического знания

Макро- и Микроистория

Макроистория – В процессе глобализации, как составная часть Всемирной истории, Отечественная история рассматривает проблемы в мировом масштабе. Микроистория – История человека, его повседневность, быт, ареал обитания и его собственное миропонимание в контексте исторического сознания

История Отечества. Новые методы исследования

Научные изыскания по национальной истории, инновационные подходы при изучении актуальных проблем в истории КазахстанаМеждисциплинарные исследования

Публикации на стыке нескольких научных дисциплин. Междисциплинарность является современной тенденцией научных исследований
ҚАЛИЕВ Ж.Н., Мемлекет тарихы институты Ғылыми-ақпарат бөлімінің басшысы, педагогика ғылымдарының кандидаты

ӘОЖ 342.4:321.3(=1.574) ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ЖАЙЛЫ
Электронный журнал «e-history.kz» № №4(12)
Қазақ халқы қашан да болсын елдікке, соның ішінде ел бірлігінің тұрақты болуына аса мән берген. Ата-бабамыз: «Бірлік бар жерде тірлік бар» деп ынтымаққа шақырып қана қоймай, «Бірліксіз ел тозады, бірлікті ел озады» дегенді де ескертеді. Ғасырлар бойы жалғастығын тауып к…
24 0


С.Ш. Кубаев1 1Институт Археологических исследований имени Я.Гулямова АН РУз., Самарканд, Узбекистан электронный адрес: surat.kubayev@mail.ru

К ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ОДНОЙ ТЕРРАКОТЫ ИЗ ХАНТЕПА
Электронный журнал «e-history.kz» № №4(12)
u0420u0438u0441.1..jpg u0420u0438u0441.2..jpg 
77 0


Л.Н. НУРСУЛТАНОВА1 1Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Аймақтану кафедрасының профессоры, т.ғ.д. М.К. САНАТОВА2 2Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Ай

ӘОЖ 341.7 ҚАЗАҚСТАН МЕН ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚ АРАСЫНДАҒЫ САУДА -ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР
Электронный журнал «e-history.kz» № №4(12)
Қазақстан мен ЕО арасындағы қатынастардың құқықтық негізі 1999 жылғы шілдеде күшіне енген серіктестік пен ынтымақтастық туралы келісім. Сондай-ақ, 2015 жылғы 21 желтоқсанда Астанада ҚР мен ЕО арасындағы қатынастарды одан әрі жан-жақты дамытуға жәрдемдесу мақсатында «Кең…
0 0