Междисциплинарные исследования

Публикации на стыке нескольких научных дисциплин. Междисциплинарность является современной тенденцией научных исследований

Методологические труды

Публикации по историографии, источниковедению и методологии исторического знания

Макро- и Микроистория

Макроистория – В процессе глобализации, как составная часть Всемирной истории, Отечественная история рассматривает проблемы в мировом масштабе. Микроистория – История человека, его повседневность, быт, ареал обитания и его собственное миропонимание в контексте исторического сознания

История Отечества. Новые методы исследования

Научные изыскания по национальной истории, инновационные подходы при изучении актуальных проблем в истории КазахстанаМетодологические труды

Публикации по историографии, источниковедению и методологии исторического знания

Макро- и Микроистория

Макроистория – В процессе глобализации, как составная часть Всемирной истории, Отечественная история рассматривает проблемы в мировом масштабе. Микроистория – История человека, его повседневность, быт, ареал обитания и его собственное миропонимание в контексте исторического сознания

История Отечества. Новые методы исследования

Научные изыскания по национальной истории, инновационные подходы при изучении актуальных проблем в истории КазахстанаМеждисциплинарные исследования

Публикации на стыке нескольких научных дисциплин. Междисциплинарность является современной тенденцией научных исследований
Г.Т. Каженова, т.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

ӘӨЖ 961/959 (5каз) ЗЕМСТВО ЖӘНЕ АЛАШ-ОРДА
Электронный журнал «e-history.kz» № 4 (16) 2018
Кіріспе.Қазақстан территориясында өзін-өзі басқару негіздері көшпелі өмір сүру қалыптасқанда, рулық және тайпалық қауымдардың пайда болу дәуірінде туындады. Ру старшындары мен тайпа көсемдері көшпелілердің құрылтайында және басқосуларында сайланды.…
29 0


Сәрсембина Қ.Қ., т.ғ.к.

ӘОЖ 94 (930) ЕҢБЕКПЕН ТҮЗЕТУ ЛАГЕРЬЛЕРІ МЕН ТҮРМЕЛЕРДЕГІ ӘЙЕЛДЕР ЖАҒДАЙЫ (Сталиндік саяси қуғын-сүргін жылдарындағы)
Электронный журнал «e-history.kz» № 4 (16) 2018
Кіріспе. Кеңестік тоталитарлық қоғам тұсында жаппай жүргізілген саяси қуғын-сүргін зобалаңы жыл өткен сайын жаңғыруда. Жергілікті жерлердегі зиялылар, олардың отбасы мүшелерінің саяси қуғын-сүргінге ұшырауы түпкілікті әрі тыңғылықты зерттеуді қажет…
24 0


М.Қ. ЕГІЗБАЕВА, әл-Фараби атын. ҚазҰУ, доцент, т.ғ.к.

ӘОЖ 391.745/749 ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ БАЛАНЫҢ ТУЫЛУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ САЛТ-ДӘСТҮРЛЕРІ МЕН ӘДЕТ-ҒҰРЫПТАРЫ
Электронный журнал «e-history.kz» № 4 (16) 2018
Кіріспе. Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» аттымақаласында «жаңа үлгідегі жаңғырудың басты шарты – өз мәдениетімізді, өзіндік ұлттық кодты сақтау» деп атап көрсетті. Осы тұрғыдан алғанда,қазақ хал…
37 0