Междисциплинарные исследования

Публикации на стыке нескольких научных дисциплин. Междисциплинарность является современной тенденцией научных исследований

Методологические труды

Публикации по историографии, источниковедению и методологии исторического знания

Макро- и Микроистория

Макроистория – В процессе глобализации, как составная часть Всемирной истории, Отечественная история рассматривает проблемы в мировом масштабе. Микроистория – История человека, его повседневность, быт, ареал обитания и его собственное миропонимание в контексте исторического сознания

История Отечества. Новые методы исследования

Научные изыскания по национальной истории, инновационные подходы при изучении актуальных проблем в истории КазахстанаМетодологические труды

Публикации по историографии, источниковедению и методологии исторического знания

Макро- и Микроистория

Макроистория – В процессе глобализации, как составная часть Всемирной истории, Отечественная история рассматривает проблемы в мировом масштабе. Микроистория – История человека, его повседневность, быт, ареал обитания и его собственное миропонимание в контексте исторического сознания

История Отечества. Новые методы исследования

Научные изыскания по национальной истории, инновационные подходы при изучении актуальных проблем в истории КазахстанаМеждисциплинарные исследования

Публикации на стыке нескольких научных дисциплин. Междисциплинарность является современной тенденцией научных исследований
S. P. Kulsariyeva, PhD Associate Professor of the Department of Archeology, Ethnology and Museology at Kazakh National University named after al-Farabi Boranbayeva Zh.A. Bachelor of Arts in Archeology and Ethnology

94(574).084+39 POST-SOVIET IDENTITY IN KAZAKHSTAN
Электронный журнал «e-history.kz» № 3(11)
In view of Kаzаkhstаn's long stаy in tsаrist Russiа аnd the Soviet Union, аny kind of scientific аctivity in the country, including ethnogrаphic science, developed lаrgely thаnks to the аctivities of Russiаn rulers аnd intellectuаls,. Therefore, the study of ethnic iden…
69 0


Қилыбаева П.Қ. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, т.ғ.к.

ӘОЖ. 292.53 (005.56) Орталық Азиядағы қазіргі мәдениетаралық байланыстардың дамуы
Электронный журнал «e-history.kz» № №2(10)
Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттерге төзімді және объективті қатынастар жасауға дағдылану, олардың рухани мұраларын түсіну, мәдени, діни, нәсілдік және басқа айырмашылықтардың заңдылығын мойындау қазіргі кезеңдегі дамудың талаптары. Бүгінде қалыптасқан мәселеле…
127 0


Қилыбаева П.Қ., Нұрсұлтанова Л.Н. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

ӘОЖ 338.484.(574). Орталық Азия аймағындағы су мәселесі: саяси-экономикалық аспектілері
Электронный журнал «e-history.kz» № №2(10)
Аймақтың су ресурстары ұлттық және аймақтық қауіпсіздіктің әртүрлі аспектілерін  анықтайды. Аймақтағы ұзақ жылдар бойы шешімі табылмай отырған мәселенің бірі – су мәселесі болып отыр. Орталық Азия мемлекеттеріндегі ірі өзендердің бәрі трансшекаралық өзен болып есептелед…
113 0