Басты бет » Материалдар

Материалдар

Кульсариева С.П., Кембаева А.
УДК 069:930.221] (574) АРТЕФАКТЫ РАННЕГО ПАЛЕОЛИТА В АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Центральный Государственный музей – один из крупнейших музеев на территории Казахстана, коллекция которого насчитывает больше 300 тысяч экспонатов, отражающих историю республики с древнейших времен до современного периода. Особое место в фондах музея занимает археологическая коллекция. Обосновано это тем, что артефакты этой коллекции являются свидетельством богатейшей истории и исторических процессов, происходивших на территорий Казахстана с эпохи раненого палеолита до средних веков. В статье рассмотрена история формирования собрания артефактов раннепалеолитического периода археологической коллекции Центрального Государственного музея Республики Казахстан. Данные артефакты были обнаружены в ходе археологических работ, проведённых на территорий областей расселения древнейшего человека, а именно Южного, Центрального и Западного Казахстана.

Баудиярова Қ.Б.
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТОЛЫҚ ЕМЕС ОТБАСЫНДАҒЫ БАЛА ПСИХОЛОГИЯСЫ

Қазақ халқы бала тәрбиесіне үлкен мән беріп, ақыл-ойын, тәрбиелік тәжірибесін пайдаланбай өмір сүрген емес. Сан ғасырлар бойғы өмір әліппесі – отбасы тәрбиесі. Отбасының мақсаты баланы өмірге келтіру ғана емес, оған әлеуметтік-мәдени ортаның құндылығын бойына сіңіру және өз қоғамына пайдалы мүше етіп жеткізу. Соған қарамастан отбасын құрған ерлі-зайыптылар түрлі себептерге байланысты ажырасып жатады. Арты балалардың әкесіз не шешесіз өсуіне әкеледі. Толық емес отбасында өскен балалар психологиялық, эмоционалдық тұрғыдан күйзеліске ұшырайды. Бұл қазіргі таңдағы басты проблемалардың біріне айналып отыр. Түйін сөздер: неке, отбасы, отбасылық тұрақтылық, ажырасу, алимент, толық емес отбасы, некесіз бала.

ЕРҒАЗЫ Қ.Е.
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

Данная статья посвящена проблемам казахского народного прикладного искусства, который является уникальным явлением в обществе. На экспозициях Карагандинского областного краеведческого музея экспонируются оригинальные этнографические материалы Центрального Казахстана. Эти экспонаты были сделаны руками народных мастеров. Мастера Сарыарки часто использовали натуральные материалы, как кожа, качественное дерево, шерсть животных, металлические и глиняные материалы. Ключевые слова: казахская юрта, шаңырақ, қошқар мүйіз, ер тоқым, астау, ет табақ, саба.

Ибрагимова М.Н., Тасилова Н.А., Тойшубекова Ж.К.
Орта Азияда мекен еткен қоңырат тайпалары жайлы кейбір мәселелер

Аңдатпа. Мақалада ортағасырларда Қазақстан территориясында мекен еткен қоңырат тайпаларының тарихы жайлы мәселе қарастырылады. Зерттеулер негізінде олардың мекен еткен территориясы анықталады. Қоңыраттардың Темір тарихында да белгілі орын алғандығы нақтылауға баса аударылады. Темірлік деректер негізінде қоңыраттардың ірі, жеке ел ретінде өмір сүрген ру-тайпа екендігі және олардың тайпа әмірлері сол ру-тайпа аттарымен аталатындығы жайлы зерттеледі. Әмір Темір және оның ұрпақтарының тарихшылары пайдаланған деректер көбіне ортақ болып келгендіктен оқиғаны баяндауда бірін-бірі қайталайды. Сондықтан оларды бір-бірімен салыстыру арқылы олардың қайсысы шындыққа жақын екендігі дәлелденеді.

Талеев Д.А.
СОЗАҚ ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ТІРЕК ҚАЛАСЫ

СОЗАҚ ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ТІРЕК ҚАЛАСЫ
Созақ қаласы Қазақ хандығының саяси-экономикалық тарихында маңызды рөль атқарды. Мақалада Созақ қаласында жүргізілген археологиялық зерттеулердің нәтижелері айтылады. Археологиялық қазба жұмыстары Созақта 2010-2011 жылдары жүргізілген. Сонымен қатар мақалада Созақ қаласына қатысты деректер мен қаланың қысқаша тарихы келтірілген. Созақ қаласының орнында жүргізілген археологиялық жұмыстардың нәтижелері, оның топографиясы, мерзімделуі мен қорғаныс құрылыстары жайлы айтылады. Қаланың орнында жүргізілетін зерттеулердің келешегі жайлы сипаттама берілген. Түйін сөздер: Созақ, қала, қалашық, археология, қазба, дерек, зерттеу, олжа, сызба, керамика,