Басты бет » Материалдар

Материалдар

МОЛДАБЕК Е.Б.
УНИВЕРСИТЕТ АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ЭКСПЕДИЦИЯСЫНЫҢ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНДА 1983 ЖЫЛЫ ЖҮРГІЗГЕН ЗЕРТТЕУЛЕРІ

Мақалада Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық УниверситетіУниверситет археологиялық экспедициясының (УАЭ) 1983 жылы Жамбыл облысындағы жүргізген зерттеулері жөнінде айтып өтеді.УАЭ-83 М.Елеуовтың басшылығымен ертеректе белгілі болған(Жуантөбе, Тоймакент, Оххум жәнеҚонысбай) және әлі белгісіз(Қара-Қыстақ, Алғабас, Күделі І,ІІ, Көк-төбе, Қызылқорған І,ІІ, Ақтөбе, Атбайлар, Ақ-кесене) ертеортағасырлық қалашықтар мен қоныстардың қорғаныс жүйелерін және стратиграфиясын зерттеу мақсатында арнайы отряд құрылды. Мұнда негізінен археологиялық барлау жұмыстары, шурф-кесік және басқа да далалық жұмыстар атқарылды. Ол қалашықтар мен қоныстардың өмір сүрген уақыты мен олардың құрылыс объектілері жөнінде табылған заттар мен қазба жұмыстарының нәтижесінде анықталды. Кілт сөздер: археология, қазба, кесік, ертеортағасыр, қалашықтар, бекіністер, Шу, Талас, облыс, аудан, Ақ-кесене, зерттеу, нәтиже.

Кульсариева С.П., Кембаева А.
УДК 069:930.221] (574) ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДО ОБРЕТЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

В статье рассмотрена история формирования археологической коллекции Центрального государственного музея Республики Казахстан. Проанализировав основные этапы организации археологической выставки, автором было выявлено два основных пути ее формирования. Первый и основной путь – пополнение коллекции за счет артефактов, обнаруженных при раскопках археологических экспедиции. Таких как Центрально-Казахстанская, Южно-Казахстанаская, Восточно-Казхстанская, Семиреченская археологические экспедиции. Второй путь - пополнение количества экспонатов за счет пожертвований, как со стороны граждан, так и со стороны зарубежных государств. Особенностью данной статьи является новизна ее темы, а так же первая попытка систематизации источников по истории формирования археологической коллекции Центрального Государственного музея. Данная статья представляет интерес, как для полноценного исследователя, так и для интересующихся историей Центрального Государственного Музея. Ключевые слова: археологическая коллекция, экспонаты, артефакты.

Кульсариева С.П., Кембаева А.
УДК 069:930.221] (574) АРТЕФАКТЫ РАННЕГО ПАЛЕОЛИТА В АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Центральный Государственный музей – один из крупнейших музеев на территории Казахстана, коллекция которого насчитывает больше 300 тысяч экспонатов, отражающих историю республики с древнейших времен до современного периода. Особое место в фондах музея занимает археологическая коллекция. Обосновано это тем, что артефакты этой коллекции являются свидетельством богатейшей истории и исторических процессов, происходивших на территорий Казахстана с эпохи раненого палеолита до средних веков. В статье рассмотрена история формирования собрания артефактов раннепалеолитического периода археологической коллекции Центрального Государственного музея Республики Казахстан. Данные артефакты были обнаружены в ходе археологических работ, проведённых на территорий областей расселения древнейшего человека, а именно Южного, Центрального и Западного Казахстана.

Баудиярова Қ.Б.
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТОЛЫҚ ЕМЕС ОТБАСЫНДАҒЫ БАЛА ПСИХОЛОГИЯСЫ

Қазақ халқы бала тәрбиесіне үлкен мән беріп, ақыл-ойын, тәрбиелік тәжірибесін пайдаланбай өмір сүрген емес. Сан ғасырлар бойғы өмір әліппесі – отбасы тәрбиесі. Отбасының мақсаты баланы өмірге келтіру ғана емес, оған әлеуметтік-мәдени ортаның құндылығын бойына сіңіру және өз қоғамына пайдалы мүше етіп жеткізу. Соған қарамастан отбасын құрған ерлі-зайыптылар түрлі себептерге байланысты ажырасып жатады. Арты балалардың әкесіз не шешесіз өсуіне әкеледі. Толық емес отбасында өскен балалар психологиялық, эмоционалдық тұрғыдан күйзеліске ұшырайды. Бұл қазіргі таңдағы басты проблемалардың біріне айналып отыр. Түйін сөздер: неке, отбасы, отбасылық тұрақтылық, ажырасу, алимент, толық емес отбасы, некесіз бала.

ЕРҒАЗЫ Қ.Е.
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

Данная статья посвящена проблемам казахского народного прикладного искусства, который является уникальным явлением в обществе. На экспозициях Карагандинского областного краеведческого музея экспонируются оригинальные этнографические материалы Центрального Казахстана. Эти экспонаты были сделаны руками народных мастеров. Мастера Сарыарки часто использовали натуральные материалы, как кожа, качественное дерево, шерсть животных, металлические и глиняные материалы. Ключевые слова: казахская юрта, шаңырақ, қошқар мүйіз, ер тоқым, астау, ет табақ, саба.