Басты бет » Материалдар

Материалдар

Г.А. Омарова, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының ғылыми қызметкері, Алматы қ., Қазақстан
ӘОЖ 314.1 (574-25) ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК АХУАЛЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР

Мақалада Ұлы отан соғыс жылдарындағы Алматы қаласы халқының өсіп өнуі, 1939-1959 жж. болған екі санақ аралығындағы халықтардың динамикалық және ұлттық құрамындағы өзгерістерді, майданға жақын аудандардан өнеркәсіптердің Қазақстан территориясына және Алматы қаласына көшіріліп әкелінуі және Алматы қаласына орналастырылған кәсіпорындардың тізімдері қарастырылады.

А.С. Баянбай, , Абай атындағы ҚазҰПУ 2 курс магистранты, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Е-mail: akjol.as@mail.ru ӘОЖ: 94(574) '18' (092)
ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ БӨКЕЙ ОРДАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ СҰЛТАНДАРЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРІ

Ғылыми мақалада Бөкей Ордасындағы қазақ сұлтандарының күнделікті өмірі қарастырылады. Бұрынғы Бөкей Ордасына қатысты зерттеулерден бұл мақаланың басты ерекшелігі, сұлтандардың отбасы, олардың Хан Ордасында тұрақты үйлер салуы және оның ішкі құрылысы, күнделікті өмірде олардың киген киімдері, ер, әйел адамдардың әшекейлі заттары, қару-жарақ түрлері, мешіт салдыруы, қажылыққа баруы, бәйгеге қызығушылық танытқан сұлтандарға қатысты мәліметтердің архив деректерімен дәйектелуі мен күнделікті тарих теориясына негізделуінде.

А. СЕРІКОВ, Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының 2 курс магистранты ӘОЖ 821.512.122
«ЗАР ЗАМАН» КЕЗЕҢІНДЕГІ АҚЫНДАР ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ТАРИХИЛЫҚ

Мақалада автор ХІХ ғ. Дулат, Шортанбай, Мұрат, Нармамбет және т.б. «Зар заман» ақындарының тарихи көзқарастары мен олардың шығармашылығының тарихилығын қарастырады. Сондай-ақ ақындар шығармашылығының басты бағытын талдай отырып, оларды тарихи дерек ретіндегі құндылығын айқындайды, қазақ әдебиетіндегі ХІХ ғ. басында қалыптасып, ғасыр соңында ғылыми тұрғыда бекіген «Зар заман» ағымының ақындары түсінігін ашып көрсетуге тырысады

Шалекенов М.У., д.и.н., профессор кафедры археологии, этнологии и музеелогии КазНУ им. аль-Фараби
О СОЧЕТАНИИ СКОТОВОДСТВА И ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В РАЗНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ НИЗОВЬЕВ АМУДАРЬИ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX в.

Данная статья посвящена скотоводству и земледелию различных географических зон Каракалпакии конца ХІХ – начала ХХ в. Статья написана на основе литературных источников, как дореволюционного, так и советского периодов, а также на основе полевых записей за 1963 г. записаных Шалекеновым У.Х.

А. Күзембайұлы, т.ғ.д., проф., Әбіл, т.ғ.д., проф., Т. Әлібек, т.ғ.к., проф.,
Т.Т. МҰСТАФИННІҢ ҚОҒАМДЫҚ, ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТІ

Мақала тарих ғылымдарының докторы, профессор Т.Т. Мұстафиннің өмірі, қоғамдық, педагогикалық және ғылыми қызметіне арналған. Қазақ университетінің тарих факультетінің түлегі ол елімізде саясаттану ғылымының негізін қалады, кадр дайындауды жолға қойды. Мақала Т.Т. Мұстафиннің 90 жасқа толуына орайластырылып отыр.