Басты бет » Жоба туралы » Мақалаларға қойылатын талаптар

Мақалаларға қойылатын талаптар

Журналға рубрикалар мен тақырыптарға сәйкес келетін мақалалар қабылданады:

 • тарих пен оған жақын ғылымдар бойынша теориялық, методологиялық шолулар;
 • тарихнамалық, деректік шолулар мен аналитика;
 • тақырыптық және пәндік-тарихи зерттеулер;
 • отан тарихының өзекті мәселелері бойынша ғылыми мақалалар;
 • сын және библиография;
 • жаңалықтар мен тарихи хроника.

Түйіндеме

Түйіндемеде мақала авторы қозғап отырған басты идеяның қысқаша мазмұны және бағыт-бағдары, оның жаңалық деңгейі мен ғылыми нәтижесі сипатталуы қажет (250–300 сөз). Ұсынылған жұмысқа қатысты түйін сөздерде берілуі тиіс (7–10 сөз).

Құрылымы және мазмұны

Мақаланы бөлімдерге, қажет болса бөлімшелерге бөлуге болады. Нөмірленуі — реттік. Кіріспеде зерттеу нысаны нақты айқындалып, тақырып бойынша (болса соңғы 5 жылғы әдебиетке 3–5 сілтеме) жарияланған еңбектерге қысқаша шолу жасалуы қажет. Көлемді мақаланың құрылымы кіріспеде көрсетілуі тиіс.

Жалпы ұсыныстар

Суреттерді, кестелер мен әдебиетті қосқандағы түпнұсқа мақаланың көлемі 1 баспа табақтан, ал шолулар 2 баспа табақтан, сонымен қатар әдебиетке сілтеме 15-тен аспауы керек.

Сілтеме жасалған әдебиеттер тізімі

Мәтіндегі сілтеме [квадрат] жақшада беріледі. Мақала соңында келтірілетін әдебиеттер мәтіндегі сілтемелер реті бойынша орналастырылады. Тізімде журналдарға жасалған сілтемелерге (жылы, томы, беті) ерекше назар аударылуы тиіс.

Сілтеме берудің үлгісі:
Мәтінде: [10, 81-б.].
Мәтін соңында: 10. Бердяев Н. А. Смысл истории. — М.: Мысль, 1990. — 175 б
.

Электрондық мерзімдік басылымдарға сілтеме беруге болады (ГОСТ 7.83.2001. Электроные издания. Основные виды и выходные сведения. Введ. 2002-01-15. Минск, 2001. 6 б.).

Мысалы:
Степанов В. Электронные документы Интернет: описание и цитирование [электронный ресурс] // Интернет в профессиональной информационной деятельности: интерактивный учебник / Степанов В. 1997–2010. — URL: http://textbook.vadimstepanov.ru / (дата обращения: 09.02.2010).

Иллюстрациялар

Суреттер графикалық форматта (*.jpg немесе *.gif) жеке файлмен берілуге тиіс, әрбір файлдың көлемі 1 Мб-дан аспауы керек. Суреттер айқын, жеңіл оқылатын, мақала мәтініне сәйкес келуі тиіс. Авторлар өздерінің e-mail поштасы арқылы мақалаларының электрондық нұсқасын *.pdf файлда ала алады.

Мақалаға қойылатын талаптар

 • Мақала мәтіндік нұсқада мына тілдердің бірінде беріледі: қазақ, орыс немесе, ағылшын.
 • Терілген және электрондық нұсқаға (1 данадан) мынадай қосымшалар ұсынылады:

- сын-пікір;
- жұмыс орындалған мекемеден тиісті (қазақстандық авторлар үшін) сараптаманың қорытындысы;
- жеке берілетін 7–8 сөйлемнен кем емес қазақ, орыс, ағылшын тіліндегі аннотация;
- авторлар туралы мәлімет: толық аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі, e-mail және тағы да басқа байланыс құралдары;
 • Мақаланың жоғары бөлігіне, ортасына бас әріптермен, жартылай қою шрифтпен автордың тегі көрсетіледі; келесі жолға ортасына жартылай қою шрифтте бас әріппен және тасымалсыз жарияланымның тақырыбы беріледі.

Электрондық безендірілуі

Жалпы ережелер

 • Өзіңіздің мақалаңызда бірдей шрифт пен өлшемді пайдаланып отырғаныңызға көз жеткізіңіз.
 • Мәтінді «*.doc» («*.docx»), иллюстрациялар мен графикаларды «*jpeg» түрінде сақтаңыз.
 • Сурет саны мәтінде келтірілген ретпен сәйкес келуі әрі жүйелі болуы керек. Әрбір сурет астында сурет асты сөзі болуы тиіс.
 • Файлдарға логикалық ат қоюды пайдаланыңыз.
 • Әрбір графикалық нысан жеке графикалық файл ретінде берілуі керек.

Форматы

Пайдаланылған қайсібір қосымшаларға қарамастан біткен жұмысыңыздың электрондық нұсқасын «Қалай сақтау керек» арқылы және Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) документі түрінде сақтаңыз.

Ұсынылған мақала бойынша (соның ішінде электрондық та) туындаған сұрақтарды e-һistory.kz-ке (edu.e-history.kz) жолдаңыз.

Мақала авторларымен кері байланыс интерактивтік қызмет орнатылған (http://www.e-history.kz).

Магистранттың мақаласын жариялау туралы ұсыныс ғылыми жетекші тарапынан түсуі керек.

Ұсынылған материалдар өзекті, ғылым тұрғысынан жаңа және практикалық жағынан маңызды болуы тиіс.

Пікір немесе сын-пікір берілмеген мақалалар қабылданбайды. Редакция авторларға мақала үшін, ақшалай сыйақы төлемейді.

Мақаланың жариялану мерзімін автор Бас редактордың орынбасары мен жауапты редактордан хабарласып біле алады.

Жіберілген еңбектер, шығармалар, хаттар мен өтініштер тақырыпқа сәйкес келмесе немесе оқырманды қызықтырмаса редакция шешімі бойынша жариялануға жіберілмейді. Және бұл мәселе бойынша редакция автормен хат алыспайды.

Жарияланған материалдар журнал редакциясымен келісіліп, журналға сілтеме берілген жағдайда ғана толықтай немесе жартылай қайталанып, тиражға жіберіледі және таратылады.

Барлық материалды редакцияға электрондық нұсқада (Word 2003/2007 редакторында) тікелей немесе электрондық пошта арқылы жіберуге болады.

Пікірлер

Пікір қалдыру үшін кіріңіз немесе тіркеліңіз