Басты бет » «edu.e-history.kz» электрондық журналы

«edu.e-history.kz» электрондық журналы № 1

Статьяда Каспий аймағындағы халықтардың түркілену процесінің ерте кезеңі туралы айтылады
Реформа местного самоуправления в Букеевской Орде  в 1917 году
О реформе местного управления и самоуправления, о введения земских учреждений в Букеевской Орде в 1917 году
Алаш автономиясы және кеңестер билігі: ұлттық-мемлекеттік құрылым төңірегіндегі таластар
мақалада Алаш қайраткерлері мен Кеңес билігінің арасындағы ұлттық-мемлекеттік құрылым төңірегіндегі келіссөздері, талас-тартыстары тура
Статья  История Евразии в именах и названиях
«…хочешь узнать истинную историю этноса, познай историю его языка. Именно там, в недрах лингвистики, лежат ответы на многие вопросы…» Исто
Бірінші дүние жүзілік соғыс тұтқындары Жетісуда
Мақалада 1915 жылы Жетісу жерінде әскери тұтқында болған неміс және австро-венгрия әскерлерінің жол жӛндеу жұмыстарына тартылуы мұрағат құжаттары негізінде жазылып, олардың құжаттарда сақталған фото суреттері алғаш рет ғылыми айналымға енгізіліп отыр.
Charisma and "Politics of Proximity" in the time of the Revolution and Civil War
Annotation As it radically alters the arrangement of social forces, the Revolution fosters the emergence of new power paradigms distinct from those dominant in the time of relative calm. In particular, the material infrastructural disintegration is often accompanied by the refutation of the bureaucratic authority (in Weberian sense) and the subsequent replacement thereof with the system of power relations designated by the author as the "politics of proximity."
Татарлар: этномәдениеті жайлы мәліметтер
Түркі әлемі халықтарының этнографиясын жан-жақты зерттеу отандық этнология ғылымының басты бағыттарының біріне айналып отыр.
Қазақ мемлекеттік университетінің құрылу тарихы (1925-1928 жж.)
Мақалада осы күнге дейін ғылыми айналымға тартылмаған тың мұрағат құжаттарының негізінде қазақ жерінде бой кӛтерген тұңғыш жоғары оқу о
В связи с открытием Академии наук Казахской ССР в 1945 г. при ней была создана Центральная научная библиотека с филиалами в различных академических институтах. В статье рассмотрены различные аспекты этого процесса.
Статья посвящена решениям некоторых социально-экономических проблем возвратившихся на историческую родину соотечественников в начале 1990 годов. На основе архивных данных освещены принятые меры областных администрации по организации переселения соотечественников и оказанию социально-экономических льгот.