Пәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар

Әдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықӘдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықПәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар
Р.С. ЖАРҚЫНБАЕВА¹, С.Н. БАЙЖАНОВА², ¹т.ғ.д., әл-Фараби ат. ҚазҰУ проф.,e-mail: r_seidali@mail.ru 2 әл-Фараби ат. ҚазҰУ магистранты

ӨЗБЕКСТАНДАҒЫ ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ДАМУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
"e-history.kz" электронды журналы № 4(20)2019
Кіріспе. Өзбекстан тәуелсіздік алғалы білім беру жүйесінің жетілуіне, сапасының жақсаруына көп мән беріп келе жатыр. Елдегі алғашқы заңдардың бірі «Білім туралы» және «Өзбекстан Республикасының мемлекеттік жастар саясаты туралы» заңдардың қабылдануының өзі де кез…
15 0


З. МАЙДАНАЛИ, к.и.н., доцент КазНУ им. аль-Фараби Алматы, Қазақстан, E-mail: zeremmm@mail.ru

МРНТИ 03.20 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ПАРАДИГМЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ТÖРЕ И ЯСЫ ЧИНГИСХАНА
"e-history.kz" электронды журналы № 4(20)2019
Введение. Современный уровень научного исторического знания – результат длительного процесса познания, которое в большей степени приобретается через изучения исторических источников. Поэтому обращение к тюрко-монгольским источникам законодательства и права…
15 0


Г.Р. МУХТАРОВА, Орталық мемлекеттік кино-фото құжаттар және дыбысжазба архиві, Алматы, Қазақстан

ӘОЖ 902.904 ҚАЗАҚСТАН-ТҮРКИЯ: АРХИВ ІСІ САЛАСЫНДАҒЫ ТӘЖІРИБЕ АЛМАСУ ЖӘНЕ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
"e-history.kz" электронды журналы № 4(20)2019
Кіріспе. Н. Назарбаев университеті түлектерін құттықтау барысында Қазақстан Республикасының Тұңғыш  Президенті Нұрсұлтан Назарбаев: "Қазіргі әлемде бастапқыда алған біліммен шектеліп қалған адамнан  өмір бойы ізденіп оқитын адам озады. Маған университетте Президе…
13 0