Пәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар

Әдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықӘдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықПәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар
С.Қ. ШІЛДЕБАЙ, Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, тарих ғылымдарының кандидаты

ӘОЖ 368.08+94(574) ТҰРАР РЫСҚҰЛОВТЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚЫЗМЕТІ
"e-history.kz" электронды журналы № 3(19)2019
Кіріспе. Жалпы, Т. Рысқұловтың Қазақстандағы қызметі деген сұраққа жауап беру тек бір ғана тарихшының қолынан келе қоймайтын шаруа. Өйткені, Т. Рысқұловтың бүкіл саналы ғұмыры мен қоғамдық-саяси және мемлекеттік қызметі қазақ халқының болашағы жолына бағытталды.…
18 0


ЖАНЫМХАН ОШАН, жетекші ғылыми қызметкері, т.ғ.к., ҚР БҒМ Р. Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институты, Алматы қ., Е-mail: zhan918@mail.ru

ҒТАМР 02/08 ӘОЖ 94 (574) ТҮМЕН, МӨДЕ БАСТАҒАН ҒҰН ШАНЬЮЙЛЕРІНЕ ҚАТЫСТЫ ДЕРЕКТЕРДІ ЗЕРТТЕУДЕ КӨҢІЛ БӨЛЕТІН ТҮЙТКІЛДЕР
"e-history.kz" электронды журналы № 3(19)2019
Кіріспе. Қолда бар лингвистикалық материалдар қорының қазіргі жағдайы тұтас Алтайтану мазмұнына қатысты зерттеуді тек ғана көк түріктердің тілінен бастау мұқтаждығын туындатып отыр. Себебі, Ұлы далада көк түркілерден бұрын дәурен құрған ғұн, ухуань, сяньби, жужан…
11 0


Б.К. АЛЬЖАППАРОВА, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, г. Астана, Республика Казахстан

УДК 94(574).02./08 ИЗ ИСТОРИИ ОТКОЧЕВОК В ЦЕНТРАЛЬНОМ КАЗАХСТАНЕ (КОНЕЦ 1920-Х-НАЧАЛО 1930-х гг..)
"e-history.kz" электронды журналы № 3(19)2019
  Введение. Истоки нынешней нелегкой ситуации в аграрном секторе экономики находятся в историческом прошлом. В этой связи весьма актуальным является изучение опыта политики оседания и коллективизации 1920-1930-х гг.  На этом историческом этапе хозяйство казахов п…
708 0