Пәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар

Әдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықӘдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықПәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар
А.Б. БАЙГАПАНОВА, Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің 3 курс докторантты. E-mail: aigul_bol@mail.ru. А.С. АДИЛЬБАЕВА, Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті, т.ғ.д., Семей қ. Қазақстан

УДК 94 (574) МРНТИ: 07.00.03 СЕМЕЙ ӨҢІРІ АУЫЛ ЕҢБЕКШІЛЕРІНІҢ МАЙДАНДЫ ӨНІМ СҰРАНЫСЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУІ
"e-history.kz" электронды журналы № 4(20)2019
Кіріспе. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың өзінің тәуелсіздік алғаннан бергі жиырма жылдан астам уақыт ішінде Қазақстан Республикасының мемлекеттілігін нығайту барысында жүргізген мағызды іс-шараларының бірі - Отандық тарих ғылымының дамуын жаңа арнаға түсіріп, олардың қыз…
28 0


M.Ch. KALYBEKOVA, Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology SC MES RK, Candidate of Historical Sciences Almaty, Republic of Kazakhstan

УДК 94(574) «1930/40» :325.1 FORCED RESETTLEMENT OF PEOPLES TO KAZAKHSTAN AS A FORM OF REPRESSIVE POLICY OF THE USSR (1937-1945)
"e-history.kz" электронды журналы № 4(20)2019
Introduction. Now the little-studied aspect of historiographic science is totalitarianism as a special socio-political phenomenon that played an ominous role in the fate of people of the Soviet era, including deported peoples to the re…
36 0


Қ. МҰХИТОВ, т.ғ.к., Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетінің доценті. Атырау қ. Қазақстан Республикасы. E-mail: Ocean_5@mail.ru

ӘОЖ 94 (574) ГУРЬЕВ-ҚАНДЫАҒАШ ТЕМІР ЖОЛЫНЫҢ САЛЫНУ ТАРИХЫ
"e-history.kz" электронды журналы № 4(20)2019
Кіріспе. Бұл мақалада 30-шы жылдардың соңында салынған Гурьев-Қандыағаш темір жолының тарихы айтылады. Ембі ауданынан өндірілген мұнай Каспий теңізі арқылы Еділ өзенінің солтүстік жағасында орналасқан зауыттарға тасмалданатын еді. Бұл тасымал жолы тиімсіз болды. Осыған…
23 0