Пәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар

Әдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықӘдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықПәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар
К.Н. Балтабаева¹, М.Ч. Калыбекова². ¹К.и.н., КазНУ им. аль-Фараби. ²К.и.н., ВНС Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК.

МРНТИ 03.23.55 ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ КАЗАХОВ В СРЕДНЕЙ АЗИИ
"e-history.kz" электронды журналы № 4 (24) октябрь-декабрь, 2020
Введение. История народов Средней Азии, как и Казахстана, первых трех десятилетий ХХ века является важным этапом в становлении национальной государственности. Октябрьские события 1917 г. в центральной России дошли и до национальных окраин. После окончания Граждан…
21 0


С.К. Рүстемов¹, А.М. Демесинова². ¹Т.ғ.к., профессор. Ш.Ш. Уәлиханов ат. ТЭИ. ²Әл-Фараби ат. ҚазҰУ-нің 2 курс магистранты. Қазақстан, Алматы қ.

ҒТАМР 03.20.00 АЛАШОРДА МЕН СІБІР ҮКІМЕТІНІҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСТАРЫ ХАҚЫНДА
"e-history.kz" электронды журналы № 4 (24) қазан-желтоқсан, 2020
Кіріспе. Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізгеннен бері тарихшы ғалымдарымыз Алашорда тарихын зерттеуге ден қойып, бұл мәселе төңірегінде бірқатар еңбектерді дүниеге әкелді. Ол еңбектерде бұрындары, кеңестік дәуірде Алашорда тарихының айтылмай, не бұрмаланып келген м…
25 0


О.Х. Мұхатова¹. ¹Т.ғ.д., профессор, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының БҒҚ. Қазақстан, Алматы қ.

ҒТАМР 03.20.00 АЛАШ АРДАҚТЫСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ ТУРАСЫНДАҒЫ ОЙЛАРЫ
"e-history.kz" электронды журналы № 4(24) қазан-желтоқсан, 2020
Кіріспе. Білім беру деңгейі – экономикалық және ғылыми техникалық прогрестің ең негізгі көрсеткіші екені белгілі. Ол – мемлекет пен қоғамның табысты дамуының кепілі. Білім беруде артта қалушылық мемлекеттің бәсекелестік қабілеті мен ұлттың болашағына ықпалын ти…
46 0