Пәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар

Әдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықӘдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықПәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар
A. AZMUKHANOVA, Ass.Prof.Dr. L.N. Gumilyov ENU, Faculty of International Relations, Department of Oriental Studies, M. EGAMBERDIYEV, Ass.Prof.Dr. Al-Farabi KazNU, Oriental Faculty, Department of TURKSOY, U. SHANSHARBEK, 2-year of Al-Farabi KazNU

94 (574) PROBLEMS OF STUDYING CONSOLIDATION AND COOPERATION OF TURKIC PEOPLES OF THE LATE XIX - EARLY XX CENTURIES
"e-history.kz" электронды журналы № 1(21) 2020
Introduction. Today, most famous researchers and historians objectively note the role of the Turkic world in the history of human civilization, as an important and positive factor in the development of progress and the preservation of peace. The current difficult…
49 0


Г.Д. СҮГІРБАЕВА,т.ғ.к., доцент, ОҚМПУ, Б.Қ. ИСАБЕК, т.ғ.к., доцент, ОҚМПУ, Шымкент қ., ОМАРБАЕВ, ҚР Президенті жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ қызмет басшысы

ӘОЖ 94 (100) ҚАЗАҚ КСР БОЙЫНША ШЕТЕЛГЕ БАРУДЫҢ ҚҰЖАТТЫҚ ТІРКЕУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТӘРТІПТЕРІ: ТОҚЫРАУ КЕЗЕҢІ
"e-history.kz" электронды журналы № 1(21)2020
Кіріспе. 1960 жылдардың соңына қарай еліміздегі әлеуметтік-тұрмыстық саладағы біршама жақсарулар мен мемлекеттік қамқорлықтың өсу үрдістері, шетелге шығудың құжаттық тәртіптерінің жұмсаруын да айналып өтпеді. Белгілі бір достық пиғылдағы елдерге в…
8 0


Ә.Ж. АХАНТАЕВА, т.ғ.к., қауымдастырылған профессор Қазақ ұлттық аграрлық университеті e-mail: amina.68.kz@mail.ru, tel: +7 775 693 31 17

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНДА ЕГIНШIЛIККЕ БАЙЛАНЫСТЫ ӘДЕТ-ҒҰРЫПТАР МЕН ЖОРА-ЖОСЫНДАР, АҢЫЗ- ӘПСАНАЛАР
"e-history.kz" электронды журналы № 1(21) 2020
Кіріспе. Қазақ та басқа халық өкiлдерi секiлдi алдымен табиғат жағдайына бағынды, әрбiр халықта шаруашылық жүргiзудiң өзiндiк ерекшелiктерiмен қатар, әдіс тәсілдері  бар. Қазақ халқында егiншiлiкке, жер өңдеуге байланысты әдет-ғұрыптар мен жора-жосындар, аңыз – ә…
70 0