Пәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар

Әдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықӘдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықПәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар
Ғ.З. ИСКАКОВА, PhD доктор, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

ӘОЖ 94(574); 930:37.016 К. НҰРПЕЙІСҰЛЫ - ПЕДАГОГ - ҒАЛЫМ (К. Нұрпейісұлының жеке қор құжаттары бойынша)
"e-history.kz" электронды журналы № 3(15) 2018
К.Н. Нұрпейісұлы ғалым, тарихшы, академик, тарих ғылымының докторы өмірін отандық тарих ғылымы мен жоғары мектепке арнаған болатын. Ол тарих ғылымының қайраткері ғана емес, оның шынайы жанашырларының бірі еді. Ғалым тарих ғылымын халық арасында насихаттауға, халықтың жа…
4 0


А.И. ҚҰДАЙБЕРГЕНОВА Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, бас ғылыми қызметкер, т.ғ.д., доцент Қазақстан, Алматы

ӘОЖ 94(574)16/19 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ СУБЭТНИКАЛЫҚ ТОПТАРДЫҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДАҒЫ КӨРІНІСІ
"e-history.kz" электронды журналы № 4 (16) 2018
Кіріспе. Қазақ тарихын жан-жақты зерттеу, соның ішінде тарихи кезеңдерге сәйкес қазақтың құрамына енген субэтникалық топтарды анықтау қазақстандық тарих ғылымындағы өзекті мәселелердің бірі. Қазақ өлкесі халқының құрамындағы өзгерістерді анықтауда негізг…
15 0


О.А. Артюхова, Т.Б. Мамиров, Е.А. Осипова, 1,2 Институт археологии им. А.Х. Маргулана, Казахстан, 3 Европейский центр доисторических исследований, Франция

УДК 902/903 «632» (574) МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПАМЯТНИКОВ КАМЕННОГО ВЕКА КАЗАХСТАНА*
"e-history.kz" электронды журналы № 4 (16) 2018
Введение.Каменный век – древнейший и наиважнейший этап истории человечества. В это время первые представители нашего рода выделились из царства животных и проделали длительный путь до людей современного типа. В этот период Человек заселяет огромные пространства нашей пл…
6 0