Пәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар

Әдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықӘдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықПәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар
Г.А. Омарова, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының ғылыми қызметкері, Алматы қ., Қазақстан

ӘОЖ 314.1 (574-25) ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК АХУАЛЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР
"e-history.kz" электронды журналы № №2(14)2018
Кеңес Одағының 1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысы өзінің көлемі жағынан, қиратуы, құрбандары мен салдарының орасандығы бойынша адамзат тарихында ешбір соғыс тең келмейтін Екінші дүниежүзілік соғыс (1939 ж. 1 қыркүйегі – 1945 ж. 2 қыркүйегі) болып табылады. Соғыс өрті Еуропан…
21 0


А.С. Баянбай, , Абай атындағы ҚазҰПУ 2 курс магистранты, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Е-mail: akjol.as@mail.ru ӘОЖ: 94(574) '18' (092)

ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ БӨКЕЙ ОРДАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ СҰЛТАНДАРЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРІ
"e-history.kz" электронды журналы № №2(14)2018
Қазақ тарихында Бөкей Ордасының қалыптасуы мен дамуы, ондағы хандық билік пен білім беру саласының тарихы ерекше орын алады. Осы күнге дейінгі зерттеулерде Орда тарихы жалпылама түрде қарастырылып келсе, біз архив құжаттарын пайдалана отырып оның күнделік өмір тарихы жа…
37 0


Шалекенов М.У., д.и.н., профессор кафедры археологии, этнологии и музеелогии КазНУ им. аль-Фараби

О СОЧЕТАНИИ СКОТОВОДСТВА И ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В РАЗНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ НИЗОВЬЕВ АМУДАРЬИ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX в.
"e-history.kz" электронды журналы № №2(14)2018
В этнографической литературе на территории Центральной Азии  в конце XIX - начале XX в. выделяются три глав­ных хозяйственно-культурных типа: оседлые жители оазисов, ведущие интенсивное земледельческое хозяйство с применением искусственного орошения; полуоседлое населен…
46 0