Пәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар

Әдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықӘдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықПәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар
A. AZMUKHANOVA, Ass.Prof.Dr. L.N. Gumilyov ENU, Faculty of International Relations, Department of Oriental Studies, M. EGAMBERDIYEV, Ass.Prof.Dr. Al-Farabi KazNU, Oriental Faculty, Department of TURKSOY, U. SHANSHARBEK, 2-year of Al-Farabi KazNU

94 (574) PROBLEMS OF STUDYING CONSOLIDATION AND COOPERATION OF TURKIC PEOPLES OF THE LATE XIX - EARLY XX CENTURIES
"e-history.kz" электронды журналы № 1(21) 2020
Introduction. Today, most famous researchers and historians objectively note the role of the Turkic world in the history of human civilization, as an important and positive factor in the development of progress and the preservation of peace. The current difficult…
12 0


Ә.Ж. АХАНТАЕВА, т.ғ.к., қауымдастырылған профессор Қазақ ұлттық аграрлық университеті e-mail: amina.68.kz@mail.ru, tel: +7 775 693 31 17

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНДА ЕГIНШIЛIККЕ БАЙЛАНЫСТЫ ӘДЕТ-ҒҰРЫПТАР МЕН ЖОРА-ЖОСЫНДАР, АҢЫЗ- ӘПСАНАЛАР
"e-history.kz" электронды журналы № 1(21) 2020
Кіріспе. Қазақ та басқа халық өкiлдерi секiлдi алдымен табиғат жағдайына бағынды, әрбiр халықта шаруашылық жүргiзудiң өзiндiк ерекшелiктерiмен қатар, әдіс тәсілдері  бар. Қазақ халқында егiншiлiкке, жер өңдеуге байланысты әдет-ғұрыптар мен жора-жосындар, аңыз – ә…
4 0


С.У. БИЛАЛОВ¹, ТАЖЕКЕЕВ А.А.², ДАРМЕНОВ Р.Т.³, ¹PhD докторант кафедры «Археология, этнология и музеология», КазНУ им. аль-Фараби, ²к.и.н., рук. НИЦ «Археология и этнография» КГУ им. Коркыт Ата,³ВНС, НИИ «Национальное достояние» при РГКП "Нацмузей"

УДК 902.2 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОМ ГОРОДИЩЕ СОРТОБЕ І
"e-history.kz" электронды журналы № 1(21) 2020
Введение. Археологические исследования раннесредневекового городища Сортобе І были начаты в 2017 г. по инициативе областного акимата Кызылординской области [1]. За прошедшие три полевых сезона на памятнике вскрыто более 700 квадратных метров.…
6 0