Пәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар

Әдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықӘдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықПәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар
Г.К. Асанова¹. ¹К.и.н., профессор. Карагандинский университет Казпотребсоюза. Казахстан, Караганда.

МРНТИ 03.20.00 DOI 10.51943/2710_3994_2021_2_1 ГЕНЕЗИС КАЗАХСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ ВОСТОЧНОГО ПУТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВ
"e-history.kz" электронды журналы № 2(26), 2021
Введение. В современных условиях глобализации, сохранение национальной идентичности, истории и культуры народов занимает ключевое место в общественном развитии. История выступает одним из ключевых элементов государственности как таковой, восстанавливающ…
142 0


Ф.Ш. Оразбаева¹. ¹Пед. ғыл. док., профессор, ҚР ҰҒА корр.-мүшесі. Абай ат. ҚазҰПУ. Алматы, Қазақстан.

ҒТАМР 16.01.45 DOI 10.51943/2710_3994_2021_2_1 ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ ТАРИХЫ
"e-history.kz" электронды журналы № 2(26), 2021
Кіріспе. Қазақ тілінің оқыту әдістемесінің тарихи қалыптасу жолында XX ғасырдың бас кезі, әсіресе осы кезеңнің алғашқы онжылдығы, ерекше атап өтуді қажет етеді. Себебі бұл жылдары көрнекті ғалым-ұстаздардың, қоғам қайраткерлерінің, жазушылардың ұлттық тілдің ерек…
119 0


Н.Турмахан¹. ¹Магистрант, КазНУ им. аль-Фараби. г. Алматы, Казахстан.

ҒТАМР 03.41.91 DOI 10.51943/2710_3994_2021_2_1 ЕРТЕ САРМАТ МӘДЕНИЕТІНІҢ ПАЙДА БОЛУ МӘСЕЛЕСІ ЗЕРТТЕЛУІ ЖАЙЫНДА (тарихнамалық шолу)
"e-history.kz" электронды журналы № 2(26), 2021
Кіріспе. Ерте дәуірдегі көшпелі халықтардың зерттелу тарихы Еуразия даласындағы қазіргі Қазақстан, Ресей және Орта Азия мемлекеттерінің тарихымен тығыз байланысты. Отандық археология ғылымының жаңа кезеңінде 2004 жылдарындағы Республикада жүргізілген «Мәдени мұра…
118 0