Пәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар

Әдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықӘдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықПәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар
К.Қ. ҚАБДОЛДИНА, Әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің тарих,археология және этнология факультетінің 2 курс магистранты Қазақстан, Алматы

КЕҢЕСТІК ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘЙЕЛДЕРІНІҢ ТЕҢДІК МӘСЕЛЕСІ.
"e-history.kz" электронды журналы № 1(17) 2019
Кіріспе. Тapихымызда кeңестік билiк оpныға бacтаған кезде XX ғacырдың 20 –жылдapынан бacтап әлeумeттiк –caяси өмiр дe өзгерicтерге дe ұшыpай бacтады. Пpoлетариат диктaтypаcының мeмлекeтiн opнататын coциализм құpy мaқсатында aлға қoйған кeңеc өкiметі мeн бoльшeвик…
21 1


А.Б. КАЛЫШ, д.и.н., член-корр. НАН ВШ РК, проф. КазНУ им. Аль-Фараби, А.И. ИСАЕВА, к.и.н., ассоцир. проф., КазНЖенПУ, Алматы

МЕСТО НАУЧНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ЦГМ РК В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
"e-history.kz" электронды журналы № 1 (17) 2019
Фундаментальная пятитомная научно-этнографическая энциклопедия «Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий казахского народа» – это визитная карточка национальной этнографической науки, предоставляющая объективную и систематизированную инф…
187 0


А.К. БАЛЫҚБАЙ Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 4-курс студенті

ӘОЖ 01:7.07(574) ҚАЗАҚ КИНОДРАМАТУРГИЯСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ ЖӘНЕ КЕЗЕҢДЕРІ
"e-history.kz" электронды журналы № 1 (17) 2019
Кіріспе. Қазіргі заман өлшемімен өнердің алуан түрлі саласының өз даму заңдылықтарын ескергенімізбен де, көркем шығармашылық ағымдардың қалыптасуы немесе жаңа бағыт-бағдардың өркендеп өсуі сияқты құбылыстардың ең алдымен ел өміріндегі, қоғамдағы елеулі өзгерістер…
294 0