Home » Electronic magazine "edu.e-history.kz" » Interdisciplinary studies

Interdisciplinary studies

Бұл мақалада екіжақты қарым-қатынастардың шарттық құқықтық базасы, экономикалық қатынастардың кезеңдері мен сыртқы сауда айналымы талданады. Қазіргі уақытта тараптар көлік, энергетика, мәдениет, және басқа да салаларда саяси диалог белсенділігін және шекаралық ынтымақтастықты арттыруды көздейді. Сауда қатынастарының дамуына Өзбекстан мен Тәжікстанда өнеркәсіптік көрмелер өткізу ықпал етуі тиіс. сондай-ақ Айта кетейік екі республика Қазақстанда өтетін ЭКСПО – 2017 ге де қатысуларына болады. Екі ел арасында шекара аумақтары бойынша келіспеушіліктер орын алуда, өзбек - тәжік арасындағы қарама-қайшылықтар өзінің дамуы бойынша ең созылыңқы болып табылады. Бұл екі мемлекет этникалық, тарихи,мәдени және экономикалық жағынан өзара тығыз байланысқан. Алайда келіспеушіліктер екі мемлекеттің арнайы мүшелерінің көмегімен шешіліп, реттелуі мүмкін.
В статье производится анализ одной из ключевых проблем безопасности для стран Центральной Азии и Республики Казахстан – афганская проблема. В статье системно проанализированы факторы, влияющие на безопасность Исламской Республики Афганистан, а также влияние проблемы Афганистана на Республику Казахстан, роль афганской проблемы во внешней политике Казахстана, Текущие проблемы, риски и угрозы для национальной безопасности стран Центральной Азии, интересы внерегиональных факторов как США, НАТО, Россия, позиция стран региона ЦАР и возможные сценарий развития ситуаций в Афганистане.
В данной статье раскрыты причин использования химических ядовитых веществ в сельском хозяйстве, особенно в хлопководстве. В густонаселенны Ферганской долине в политике хлопка монополия была планирована, построит химические заводы. В результате химические заводы загрязняло окружающую среду и причинила к здоровье людей. Технические средства, использованные при химической обработке. Появление Экологические проблемы открылось на основе исторических доказательств.
Мақалада кеңестік Қазақстанның ең күрделі кезеңі – 1920-1930 жылдардағы Қазақстан халқы, оның ішінде түркі халықтарының демографиялық тарихы қарастырылды. Жан-жақты зерттеуді қажет ететін әлеуметтік аласапыран өзгерістер – ұжымдастыру, көшпелілерді зорлықпен отырықшыландыру салдарынан болған ашаршылық, эпидемия, т.б. этнодемографиялық үрдістер Қазақстанның тұрғылықты халқы – қазақ халқының 1920-1930-жылдардағы трагедиясы арқылы сипатталды. Қазақстанның ұйғыр, өзбек, татар, қырғыз, әзербайжан, т.б. қазақтан да басқа түркі халықтарының демографиялық тарихы 1920-1930-жылдардағы кеңес санақтары материалдары негізінде талданды.
Исследование истории расселения и культурных процессов в среде этносов Казахстана является приоритетной научной проблемой в свете задач, которые Президент страны Н.А. Назарбаев ставит с первого дня независимости. Наша страна уверенно продвигается по пути экономических, социально-политических, демократических и культурных преобразований, диктуемых велением времени и стремлением войти в когорту 30-ти развитых стран мира