Interdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend

Methodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanMethodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanInterdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend
ЕСІМ ЖӘНЕ ТҰРСЫН ХАНДАР АРАСЫНДАҒЫ ТАЛАС-ТАРТЫСТЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ (ШЕЖІРЕ МЕН АУЫЗША ТАРИХ МАТЕРИАЛДАРЫ БОЙЫНША)

ҒТАМР 03.19.00 DOI 10.51943/2710_3994_2022_1_20
Electronic magazine "e-history.kz" № 2(30), 2022
Кіріспе. Қазақ хандығы тұсындағы оқиғалар мен құбылыстарды зерделеу осы мәдени-тарихи кезең сауалдарына қатысты кез-келген зерттеу жұмысының өзектілігін нақты айқындайды. Себебі жаңа жазбаша дереккөздерінің ғылыми айналымға ене қоймауы…
177 0


МОБИЛИЗАЦИЯ ЛЮДСКИХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ КАЗАХСТАНА НА ОБОРОНУ СССР

ҒТАМР 03.20.00 DOI 10.51943/2710_3994_2022_1_5
Electronic magazine "e-history.kz" № 2(30), 2022
Введение. Целью и задачей данной статьи являются воссоздание истории вклада Казахстан в Победу над фашистской Германией и ее сателлитами на примере мобилизации материальных и людских ресурсов республики на оборону СССР.
167 0
«edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журнал 1(29), 2022
Electronic magazine "e-history.kz" № 1(29), 2022
«edu.e-history.kz электронды журналы Pdf - 1(29), 2022   
529 0