Interdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend

Methodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanMethodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanInterdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend
К.Қ. ҚАБДОЛДИНА, Әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің тарих,археология және этнология факультетінің 2 курс магистранты Қазақстан, Алматы

КЕҢЕСТІК ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘЙЕЛДЕРІНІҢ ТЕҢДІК МӘСЕЛЕСІ.
Electronic magazine "e-history.kz" № 1(17) 2019
Кіріспе. Тapихымызда кeңестік билiк оpныға бacтаған кезде XX ғacырдың 20 –жылдapынан бacтап әлeумeттiк –caяси өмiр дe өзгерicтерге дe ұшыpай бacтады. Пpoлетариат диктaтypаcының мeмлекeтiн opнататын coциализм құpy мaқсатында aлға қoйған кeңеc өкiметі мeн бoльшeвик…
21 1


А.Б. КАЛЫШ, д.и.н., член-корр. НАН ВШ РК, проф. КазНУ им. Аль-Фараби, А.И. ИСАЕВА, к.и.н., ассоцир. проф., КазНЖенПУ, Алматы

МЕСТО НАУЧНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ЦГМ РК В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Electronic magazine "e-history.kz" № 1 (17) 2019
Фундаментальная пятитомная научно-этнографическая энциклопедия «Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий казахского народа» – это визитная карточка национальной этнографической науки, предоставляющая объективную и систематизированную инф…
187 0


А.К. БАЛЫҚБАЙ Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 4-курс студенті

ӘОЖ 01:7.07(574) ҚАЗАҚ КИНОДРАМАТУРГИЯСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ ЖӘНЕ КЕЗЕҢДЕРІ
Electronic magazine "e-history.kz" № 1 (17) 2019
Кіріспе. Қазіргі заман өлшемімен өнердің алуан түрлі саласының өз даму заңдылықтарын ескергенімізбен де, көркем шығармашылық ағымдардың қалыптасуы немесе жаңа бағыт-бағдардың өркендеп өсуі сияқты құбылыстардың ең алдымен ел өміріндегі, қоғамдағы елеулі өзгерістер…
294 0