Interdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend

Methodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanMethodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanInterdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend
Н. МАЖИҚЫЗЫ, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 3 курс докторанты, Алматы қ., Қазақстан, e-mail: nurlihan80@mail.ru

ӘОЖ 94:39](574) ҚЫТАЙ ҚАЗАҚТАРЫНДАҒЫ ТЕРІ ӨҢДЕУ ӨНЕРІ
Electronic magazine "e-history.kz" № 1(21)2020
Кіріспе. Бүгінгі урбанизация мен индустриализация дәуірі кезеңінде этникалық мәдениеттің дамуы мен трансформациясының негізгі анықтаушы факторлары: қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму дәрежесі, тарихи жағдайы, табиғи орта. Осы көрсетілген факторла…
114 0


А.М. САДЫКОВА, PhD, доцент Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінің гуманитарлық жоғары ғылымдар мектебі

ӘОЖ 94(574) ӨКІМЕТІНІҢ ЕКІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СОҒЫС ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ДІНГЕ ҚАТЫСТЫ САЯСАТЫ
Electronic magazine "e-history.kz" № 1(21) 2020
Кіріспе. Посткеңестік тaрихнaмада екінші дүниежүзілік сoғыс жылдaрындағы Кеңес өкіметінің дінге қатысты сaясaтының сипаты мен мәніне қатысты пікіртaлaстар oрын aлғaн. Орыс православтық шіркеуінің тарихы және исламға қатысты кеңестік саясат қарастырылған тарихи зе…
42 0


A. AZMUKHANOVA, Ass.Prof.Dr. L.N. Gumilyov ENU, Faculty of International Relations, Department of Oriental Studies, M. EGAMBERDIYEV, Ass.Prof.Dr. Al-Farabi KazNU, Oriental Faculty, Department of TURKSOY, U. SHANSHARBEK, 2-year of Al-Farabi KazNU

94 (574) PROBLEMS OF STUDYING CONSOLIDATION AND COOPERATION OF TURKIC PEOPLES OF THE LATE XIX - EARLY XX CENTURIES
Electronic magazine "e-history.kz" № 1(21) 2020
Introduction. Today, most famous researchers and historians objectively note the role of the Turkic world in the history of human civilization, as an important and positive factor in the development of progress and the preservation of peace. The current difficult…
119 0