Interdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend

Methodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanMethodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanInterdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend
Б.Б. КӘРІБАЕВ, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, т.ғ.д., Алматы, Қазақстан

Керей хан
Electronic magazine "e-history.kz" № 4(20)2019
Кіріспе. Қазақстан аумағындағы мемлекеттілік тарихы үш мың жылдық дәуірді басынан өткергені белгілі. Осы дәуірде аумақта  жиырмадан аса саяси құрылымдар өмір сүріп, отандық тарих пен әлемдік тарихта өз іздерін қалдырды. Солардың ішінде Қазақ хандығының алар орны…
4 0


М. АБДРАХИМ, PhD докторант, КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан E-mail: abdrakhim_91@mail.ru У. ТУЛЕШОВА, Старший преподаватель, КазНУ им. аль-Фараби,

УДК 94(574) ВОПРОСЫ «ЧИНА» И НАГРАД РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КАЗАХСКОМ УСТНОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
Electronic magazine "e-history.kz" № 4(20)2019
Введение. В колониальной политике Российской империи в Казахской степи одной из главных ролей сыграла система поощрений служителей империи, в том числе из числа местного населения. Царская власть использовала данную политику для укрепления своей позиции в степи,…
10 0


Б.Б. КӘРІБАЕВ, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, т.ғ.д., Алматы қ., Қазақстан

368.08+94(574) ЖӘНІБЕК ХАН
Electronic magazine "e-history.kz" № 4(20)2019
Кіріспе. Қазақ халқының тарихи санасында есімі аса құрметпен айтылатын хандардың бірі — Жәнібек хан. Қазақ еліне көршілес  жатқан елдердің тарихшылары  кейінгі ортағасырлардың алғашқы кезеңінде  ол туралы үзік-үзік, үстіртін немесе қысқаша ғана  деректерді берсе,…
6 0