Interdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend

Methodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanMethodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanInterdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend
К.Н. БАЛТАБАЕВА, Исполнительный директор Ассоциации выпускников КазНУ им. аль-Фараби, к.и.н., г. Алматы, Казахстан E-mail: Kulgaziranuranovna@gmail.com

МРНТИ 03.20 АБУЛХАИР МУХАММЕД ГАЗИ БАХАДУР-ХАН
Electronic magazine "e-history.kz" № 4(20)2019
Введение. В программной статье Первого Президента РК –  Елбасы Н.А. Назарбаева «Семь граней Великой степи» актуализируется изучение вклада выдающихся деятелей в становление государственности с целью объективного изучения отечественной истории, котор…
13 0


А. ИБРАЕВА, М. Қозыбаев атындағы СҚМУ, Петропавл, Қазақстан

ӘОЖ 94 (574) ЖАҺАНША ДОСМҰХАМЕДОВ – АЛАШ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ӨРШІЛ ҚАЙРАТКЕРІ
Electronic magazine "e-history.kz" № 4(20)2019
Кіріспе. Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасы және оның аясында жарық көрген «Ұлы Даланың жеті қыры» атты мақаласы, еліміздің мәдени, рухани өміріне айтарлықтай серпіліс әкелгені сөзсіз. Жоғалтқанымызды іздеуге, ұмытқанымызды қайта жаңғыртуға мол мүмкіндік туд…
25 0


А. ИБРАЕВА, М. Қозыбаев атындағы СҚМУ, Петропавл, Қазақстан

ӘОЖ 94 (574) АХМЕТ БІРІМЖАНОВ – АЛАШ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯСЫНЫҢ КӨРНЕКТІ ӨКІЛІ
Electronic magazine "e-history.kz" № 4(20)2019
Кіріспе. ХХ ғасырдың басында Қазақстанда қалыптасқан қоғамдық-саяси ахуал патшалы Ресейде болған оқиғалармен байланысты өрбіді. 1905 жылы бүкіл Ресейді қамтыған орыс революциясы мен император Николай ІІ-нің осы жылдың тамызында қол қойған Манифестіндегі «Сөз, жек…
26 0