Interdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend

Methodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanMethodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanInterdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend
Г.А. Омарова, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының ғылыми қызметкері, Алматы қ., Қазақстан

ӘОЖ 314.1 (574-25) ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК АХУАЛЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР
Electronic magazine "e-history.kz" № №2(14)2018
Кеңес Одағының 1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысы өзінің көлемі жағынан, қиратуы, құрбандары мен салдарының орасандығы бойынша адамзат тарихында ешбір соғыс тең келмейтін Екінші дүниежүзілік соғыс (1939 ж. 1 қыркүйегі – 1945 ж. 2 қыркүйегі) болып табылады. Соғыс өрті Еуропан…
21 0


А.С. Баянбай, , Абай атындағы ҚазҰПУ 2 курс магистранты, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Е-mail: akjol.as@mail.ru ӘОЖ: 94(574) '18' (092)

ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ БӨКЕЙ ОРДАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ СҰЛТАНДАРЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРІ
Electronic magazine "e-history.kz" № №2(14)2018
Қазақ тарихында Бөкей Ордасының қалыптасуы мен дамуы, ондағы хандық билік пен білім беру саласының тарихы ерекше орын алады. Осы күнге дейінгі зерттеулерде Орда тарихы жалпылама түрде қарастырылып келсе, біз архив құжаттарын пайдалана отырып оның күнделік өмір тарихы жа…
37 0


Шалекенов М.У., д.и.н., профессор кафедры археологии, этнологии и музеелогии КазНУ им. аль-Фараби

О СОЧЕТАНИИ СКОТОВОДСТВА И ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В РАЗНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ НИЗОВЬЕВ АМУДАРЬИ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX в.
Electronic magazine "e-history.kz" № №2(14)2018
В этнографической литературе на территории Центральной Азии  в конце XIX - начале XX в. выделяются три глав­ных хозяйственно-культурных типа: оседлые жители оазисов, ведущие интенсивное земледельческое хозяйство с применением искусственного орошения; полуоседлое населен…
46 0