Interdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend

Methodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanMethodological works

Publications on historiography, source study and methodology of historical science

Macro- and Microhistory

Macrohistory – In the process of globalization the National History as a part of the World History considers problems on a global scale. Microhistory – The history of man, his daily life, way of life, habitat, and his own understanding of the world in the context of historical consciousness

History of the Homeland. New research methods

New studies on national history, innovative approaches at studying the topical issues in the history of KazakhstanInterdisciplinary studies

Publications on the intersection of several disciplines. Interdisciplinarity is a modern research trend
S. P. Kulsariyeva, PhD Associate Professor of the Department of Archeology, Ethnology and Museology at Kazakh National University named after al-Farabi Boranbayeva Zh.A. Bachelor of Arts in Archeology and Ethnology

94(574).084+39 POST-SOVIET IDENTITY IN KAZAKHSTAN
Electronic magazine "e-history.kz" № 3(11)
In view of Kаzаkhstаn's long stаy in tsаrist Russiа аnd the Soviet Union, аny kind of scientific аctivity in the country, including ethnogrаphic science, developed lаrgely thаnks to the аctivities of Russiаn rulers аnd intellectuаls,. Therefore, the study of ethnic iden…
67 0


Қилыбаева П.Қ. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, т.ғ.к.

ӘОЖ. 292.53 (005.56) Орталық Азиядағы қазіргі мәдениетаралық байланыстардың дамуы
Electronic magazine "e-history.kz" № №2(10)
Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттерге төзімді және объективті қатынастар жасауға дағдылану, олардың рухани мұраларын түсіну, мәдени, діни, нәсілдік және басқа айырмашылықтардың заңдылығын мойындау қазіргі кезеңдегі дамудың талаптары. Бүгінде қалыптасқан мәселеле…
124 0


Қилыбаева П.Қ., Нұрсұлтанова Л.Н. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

ӘОЖ 338.484.(574). Орталық Азия аймағындағы су мәселесі: саяси-экономикалық аспектілері
Electronic magazine "e-history.kz" № №2(10)
Аймақтың су ресурстары ұлттық және аймақтық қауіпсіздіктің әртүрлі аспектілерін  анықтайды. Аймақтағы ұзақ жылдар бойы шешімі табылмай отырған мәселенің бірі – су мәселесі болып отыр. Орталық Азия мемлекеттеріндегі ірі өзендердің бәрі трансшекаралық өзен болып есептелед…
113 0